Det vær­ste sta­dion

BT - - SPORTEN -

» Chel­sea. Vi står der, hvor spil­ler­ne går til den ene el­ler an­den si­de til om­klæd­nings­rum. Vi er re­la­tivt man­ge men­ne­sker på et lil­le are­al. Det er selv­føl­ge­lig me­get sår­bart, for­di vi ser og hø­rer me­get som pres­se­folk der­ne­de. Og nog­le gan­ge bru­ger vi det selv­føl­ge­lig og­så. Jeg har ik­ke la­vet en kamp i Chel­sea, hvor de ik­ke har ud­trykt me­get klart og ty­de­ligt, hvor ir­ri­te­ren­de de sy­nes, vi jour­na­li­ster og tv- folk er. Så når jeg skal la­ve en kamp i Chel­sea, tæn­ker jeg al­tid ’ åh nej’. Det er ab­so­lut det vær­ste sted. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.