Fa­vo­rit

BT - - SPORTEN -

At­léti­co Madrid Fi­na­li­ster­ne fra for­ri­ge sæ­son har et umå­de­ligt spæn­den­de hold med uhy­re in­ter­es­san­te of­fen­si­ve pro­fi­ler. Kan Die­go Si­meo­ne tryl­le med spil­le­re som Ja­ck­son Mar­ti­nez og Antoine Gri­ez­mann, som han gjor­de med an­dre spil­le­re for to år si­den, bli­ver det spæn­den­de. Ju­ven­tus For fi­re må­ne­der si­den var Ju­ven­tus i fi­na­len. Si­den er spil­le­re som An­drea Pir­lo, Car­los Tévez og Ar­tu­ro Vi­dal for­s­vun­det fra den ke­de­li­ge ita­li­en­ske provins­by, Torino. Hol­der er­stat­nin­ger­ne sam­me klas­se? Umid­del­bart er sva­ret nej, men in­ter­es­san­te ser de ud. Man­che­ster Ci­ty Skal 2015/ 16 en­de­lig væ­re Man­che­ster Ci­tys år i Champions League? No­get kun­ne ty­de på, det bli­ver det bed­ste hidtil. De ly­se­blå har for­stær­ket sig for­ry­gen­de i som­me­rens trans­fer­vin­due og lig­ner nu et hold uden svag­he­der og med kre­a­ti­vi­tet i overflod. Men grup­pen ser svær ud. Pa­ris St.- Ger­main Zla­tan Ibra­him­ovic ( fo­to), Án­gel Di MarÍa, Edi­son Ca­va­ni og Thi­a­go Silva. Der er man­ge fle­re stjer­ner i den fran­ske mester­klub, men dis­se fi­re er de stør­ste. FC Bar­ce­lo­na ple­jer at spæn­de ben for PSG. Det gør de sik­kert igen. Men sker det ik­ke, lig­ger vej­en åben.

FC Bar­ce­lo­na

Kan man vin­de Champions League med Ra­fa­el Be­ni­tez ved rat­tet? Liverpool har tid­li­ge­re gjort det. Spørgs­må­let er, om Re­al Madrid kan gø­re det sam­me. Hol­det har på pa­pi­ret sam­me styr­ke som i sid­ste sæ­son, hvor J u v e n t u s t r y k k e d e på stopk­nap­pen. Det fik Car­lo An­ce­lot­ti smidt af den kon­ge­li­ge bus, og i ste­det steg Be­ni­tez alt­så på. Be­ni­tez er dybt af­hæn­gig af især Cri­sti­a­no Ro­nal­do ( fo­to), men og­så spil­le­re som Ga­reth Ba­le og Ja­mes Rod­ri­gu­ez skal spil­le op til de­res bed­ste, hvis ri­va­ler­ne skal skub­bes af tro­nen. Re­al Madrid har hol­det, men har de og­så træ­ne­ren og spil­lesti­len til at gå he­le vej­en. He­ri lig­ger tviv­len. Må­lt på Lon­don- klub­bens sæ­son­start lig­ner selv en plads i ot­ten­de­dels­fi­na­len en umu­lig­hed. Men, men, men… Hol­det er me­get bed­re end som så, fo­kus er på Eu­ro­pa, og José Mourin­ho og Champions League er en li­ge så spræng­far­lig co­ck­tail som kr­udt og ild. Bli­ver det Pep Gu­ard i o l a fø­rer sit B a y e r n - hold til den ul­ti­ma­ti­ve tri­umf? Det kan det me­get vel bli­ve. Et i for­vej­en umå­de­ligt stærkt mand­skab med Tho­mas Mül­ler ( fo­to) som en af man­ge pro­fi­ler, er blot ble­vet stær­ke­re henover som­me­ren med til­gan­gen af Ar­tu­ro Vi­dal og Doug­las Cos­ta. De to har al­le­re­de ta­get Bun­des­liga­en med storm, og de har kva­li­te­ter­ne til at gø­re det sam­me i Champions League. I sid­ste sæ­son blev FC Bar­ce­lo­na og se­mi­fi­na­len en­de­sta­tio­nen for tysk fod­bolds flagskib, og de for­sva­ren­de me­stre lig­ner og­så i år det ene­ste hold, der kan sen­de ski­bet ud af kurs. Sid­ste års vin­de­re ( stort fo­to) er alt­over­skyg­gen­de fa­vo­rit til – som det før­ste hold i hi­sto­ri­en – at gen­vin­de Champions League. Ja, Xavi og Pedro er væk, men til vin­ter kan Ar­da Tu­ran og Aleix Vi­dal ska­be den bred­de på hol­det, der er så vig­tig, når man skal vin­de det stør­ste klub­tro­fæ i eu­ro­pæ­isk fod­bold. Men be­ty­der det al­ver­den for FC Bar­ce­lo­na? Sik­kert ik­ke. Så læn­ge Lio­nel Mes­si, Lu­is Suárez og Ney­mar er ska­des­fri, når de af­gø­ren­de kam­pe ven­ter til for­å­ret, har ca­ta­la­ner­ne al­le mu­lig­he­der for at vin­de igen. Hol­det er gan­ske en­kelt en smu­le bed­re, end al­le de an­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.