Ant­ho­ny Mar­ti­al

BT - - SPORTEN - 19 år, an­gri­ber, Man­che­ster Uni­ted

Han er ble­vet kaldt en af de dy­re­ste spil­ler no­gen­sin­de, men det er en sand­hed med mo­di­fi ka­tio­ner. For kom­mer Mar­ti­al til at ko­ste 600 mio. kr., er det, for­di han har ud­løst så man­ge klau­su­ler, at det au­to­ma­tisk og­så vil be­ty de, at han til den tid er en af ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re. Fransk­man­den sam­men­lig­nes al­le­re­de med Thier­ry Hen­ry, og det skyl­des ik­ke kun, at Mar­ti­al er født i den sam­me pa­ri­si­ske for­stad og har spil­let i den sam­me ung­dom­s­klub som den tid­li­ge­re Ar­se­nal- spil­ler. Far­ten, du­elsty rken og tek­nik­ken har de og­så til­fæl­les. Og så er ny­er­hver­vel­sen fra Mo­na­co kun 19 år og gift med sin barn­dom­skæ­re­ste, som han har et barn med. Må­ske er det der­for, Paul Pog­ba kal­der ham ’ den un­ge gam­le mand’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.