HEL­TEN HAREI

Nord­man­den Åge Ha­rei­de er man­den bag Malmö FFs store suc­ces i Champions League. Men for 13 år si­den blev han af man­ge gjort til skurk, da Brøndby var tæt på at smi­de mester­ska­bet

BT - - SPORTEN - KLO­GE- ÅGE Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk Per Bjer­re­gaard om Åge Ha­rei­de

Han står der­u­de på si­de­linj­en af Parc des Prin­ces i Pa­ris i aft en og vå­ger over si­ne 11 ud­valg­te. Men det er ik­ke før­ste gang, at Åge Ha­rei­de be­træ­der Champions League- græs, for det er an­det år i træk, at den nor­ske træ­ner har ført Malmö FF op på øver­ste eta­ge af det mon­dæ­ne fod­bold­ho­tel.

Hvem hav­de tro­et det, da han for 13 år si­den knap nok ev­ne­de at nå me­get læn­ge­re end til foy­e­ren med et Brøndby- hold be­stå­en­de af Ves­tegns- kory­fæ­er som Per Ni­el­sen, Mo­gens Krogh og Ru­ben Bagger? Det hav­de de folk, der på dag­lig ba­sis ar­bej­de med den da­væ­ren­de Brøndby- træ­ner.

Åge Ha­rei­de stop­pe­de selv som bos­sen i Brøndby seks run­der før sæ­so­n­af­slut­nin­gen i 2002 - på trods af at klub­ben før­te Su­per­liga­en. Den of­fi ci­el­le for­kla­ring var skuff en­de resultater, og at klub­ben iføl­ge Ha­rei­de var ’ kørt fast spil­le­mæs­sigt’. Men der lå en an­den og me­re sør­ge­lig hi­sto­rie bag. Ha­rei­des ko­ne var ble­vet syg af kræft .

» Træ­n­er­kar­ri­e­ren blev un­der­ord­net alt an­det, og det dan­ske Su­per­liga- guld, jeg hav­de ar­bej­det så hårdt for, kun­ne sej­le sin egen sø, « sag­de Åge Ha­rei­de til den nor­ske avis Aft en­po­sten i 2004.

Og det var så­dan, det gik. Et for­spring til FC København var godt nok ved at for­svin­de i en sæ­son, som si­den blev red­det af Tom Køh­lert og et Mads Jør­gen­sen- mål i over­ti­den i Par­ken mod net­op FC København. Men Åge Ha­rei­des far­vel skyld­tes ude­luk­ken­de, at nord­man­den ik­ke kun­ne over­skue at væ­re træ­ner, når han sam­men med ko­nen kæm­pe­de en langt vig­ti­ge­re kamp på hjem­me­ba­nen. Tak­tisk snil­de Det for­tæl­ler den da­væ­ren­de Brøndby- di­rek­tør, Per Bjer­re­gaard.

» ’ Jeg kan ik­ke over­skue det her. Det dur ik­ke,’ sag­de han. Og det kun­ne jeg og­så godt for­stå. Det var lidt synd for ham – det kan man godt si­ge, for­di ko­nen si­den er ble­vet rask – det var synd for ham, at han ik­ke fi k lov at gø­re det fær­digt den­gang. For han var kna­gen­de dyg­tig. Det er han sta­dig. Det vi­ser hans resultater og­så, « si­ger Per Bjer­re­gaard.

Fag­lig­he­den har in­tet fejl­et i Mal­mø. Klub­ben har sko­v­let hund­red­vis af mil­li­o­ner ind med Åge Ha­rei­de som træ­ner. Mester­ska­ber er veks­let til Champions League- plad­ser, og selv­om der ik­ke var stor suc­ces i Brøndby, kun­ne man fra øver­ste hold godt se, at Ha­rei­de var klar til at gå på kom­pro­mis med man­ge ting – ba­re ik­ke po­int­hø­sten.

Hvor­dan i for­hold til det tak­ti­ske. Hvad er Åge Ha­rei­des stil?

» Han vil vin­de. Det kan jeg godt for­tæl­le dig. Han har det der vin­de­rin­stinkt, som de rig­tig go­de træ­ne­re har. Han har ev­nen til at til­pas­se det eft er mod­stan­der­hol­det, hvis det er nød­ven­digt. Det bli­ver spæn­den­de at se ham mod Pa­ris. Han kom­mer jo på no­get af en op­ga­ve, « si­ger Bjer­re­gaard, der dog sam­ti­dig og­så værds­at­te en an­den af Ha­rei­des kva­li­te­ter.

» Han har og­så sans for at hol­de sin stab glad. Jeg kan hu­ske, at han in­vi­te­re­de os ind til sig selv på Fre­de­riks­berg til en spe­ci­el norsk fi ske­ret. Der sam­le­de han sta­ben til en fi ske­aft en. Det var en so­ci­al aft en, hvor vi skul­le hyg­ge os og snak­ke lidt fod­bold. Han hav­de selv la­vet ma­den, og så skul­le vi læ­re hin­an­den at ken­de, « si­ger han.

Så­dan var Åge Ha­rei­de. Alt­så per­so­nen, som ik­ke stod på træ­nings­ba­nen og for­lang­te den stør­ste kva­li­tet i al­le øvel­ser hos si­ne spil­le­re. For der­u­de var det en lidt an­den mand, spil­ler­ne mød­te. Ik­ke kun ro­sen­rødt Tilbage i 2002 hav­de en ung Mads Jun­ker og­så be­rø­ring med træ­ne­ren Åge Ha­rei­de. Og selv­om det kun var i en kort pe­ri­o­de, eft er­lod Ha­rei­de sig og­så et ind­tryk hos an­gri­be­ren, der nu er­næ­rer sig som fod­bol­d­eks­pert på 6’ eren.

» Jeg er egent­lig ik­ke over-

TIRS­DAG 15. SEP­TEM­BER 2015 ra­sket over, hvad han har op­nå­et med Malmö. Som jeg hu­sker det, var han og­så den­gang en stor træ­ner. Og en po­ten­ti­elt stor træ­ner. Lidt som vi ken­der Stå­le Sol­bak­ken nu. En au­to­ri­tær mand, som vid­ste, hvad han vil­le. Jeg har al­tid set ham som en af Skan­di­navi­ens me­re an­er­kend­te og dyg­ti­ge træ­ne­re. Det var en af dem, jeg vil­le næv­ne af skan­di­na­vi­ske træ­ne­re, som har suc­ces, men og­så per­son­lig­hed. Det har han. Og så har han og­så et glimt i øjet og kan væ­re varm. På den må­de kan han godt min­de lidt om Mor­ten Ol­sen, « si­ger Mads Jun­ker.

Men helt ro­sen­rød var ti­den i Brøndby alt­så ik­ke, for eft er at ha­ve ført Su­per­liga­en læn­ge, gik der plud­se­lig no­get nervø­si­tet gen­nem klub­ben, da for­sprin­get svandt. Trup­pen be­gynd­te så småt at ven­de sig mod træ­ne­ren, som i for­vej­en var på vej ud, da Mi­cha­el Laud­rup al­le­re­de var shang­ha­jet. Og le­der­ne i trup­pen var der­for ved at væ­re util­fred­se med den 1997/ 1998: Slut­te­de på an­den­plad­sen to po­int eft er den se­ne­re vin­der, Re­al Madrid, men gik ik­ke vi­de­re til kvart­fi na­ler­ne. 1998/ 1999: Slut­te­de på tred­je­plad­sen i grup­pen a po­int med Ju­ven­tus og Ga­la­ta­s­a­ray, der gik vi­de­re på grund af bed­re målsco­re.

’’ Han var kna­gen­de dyg­tig. Det er han sta­dig

nor­ske chef.

» Jeg tror, man var vant til en an­den le­der­ty­pe i Brøndby. Det var jo Per Ni­el­sen og Ru­ben Bagger, der var der den­gang. De store nav­ne. Det var dem, der de­fi ne­re­de om­klæd­nings­rum­met, og jeg tror, at de stød­te lidt imod den me­re au­to­ri­tæ­re le­del­ses­stil. Når vi så, at for­sprin­get til FCK så småt be­gynd­te at smul­dre, mi­ste­de han må­ske om­klæd­nings­rum­met. Det kan ske, hvis man ik­ke har spil­ler­ne in­de un­der hu­den, og de ik­ke sy­nes, at alt, du gør, er kor­rekt. Der­for blev det og­så me­get kor­rekt en Brøndby- mand som Tom Køh­lert, der tog over, « si­ger Mads Jun­ker.

Den 15. april 2002 var det slut. Åge Ha­rei­de var for­tid i Brøndby. 15. sep­tem­ber 2015 står han så i Pa­ris. Klar til at nyn­ne med på Champions League- hym­nen og igen sen­de sit mand­skab på ba­nen med et stramt tak­tisk op­læg til en kamp blandt de al­ler­stør­ste. 1999/ 2000: Vandt sin grup­pe i før­ste grup­pe­spil, men slut­te­de sidst i sin grup­pe i an­det grup­pe­spil. 2000/ 2001: Slut­te­de som num­mer tre i sin grup­pe. 2001/ 2002: Slut­te­de sidst i sin grup­pe. 2002/ 2003: Slut­te­de sidst i sin grup­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.