Champions Le­agu­es lyd­ta­pet

BT - - SPORTEN - WERGES VER­DEN Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

For dan­ske tv- se­e­re er Car­sten Wer­ge og Champions League nær­mest sy­no­ny­me. Den 56- åri­ge kom­men­ta­tor har dæk­ket Eu­ro­pas for­nem­ste klub­tur­ne­ring for Vi­a­sat si­den 1998 og for­tæl­ler her med eg­ne ord, hvor­dan en ty­pisk Champions League- uge ser ud for ham. » Jeg har PSV Eindhoven mod Man­che­ster Uni­ted i før­ste run­de. «

» Jeg læ­ser me­get. Jeg snak­ker med kom­men­ta­to­rer fra an­dre lan­de, som jeg har lært at ken­de gen­nem he­le mit ar­bejds­liv. Jeg skal og­så ha­ve fat i Si­mon Poul­sen for li­ge at slud­re lidt med ham, for­di jeg ik­ke er li­ge så skarp på PSV, som jeg er på Man­che­ster Uni­ted. «

» Jeg har la­vet det her i så man­ge år, så jeg har min egen da­ta­ba­se, som er ret in­ter­es­sant. Den er byg­get op på min egen com­pu­ter med al­le mu­li­ge og umu­li­ge in­fo. Jeg gem­mer al­le gam­le plan­cher fra min tid som kom­men­ta­tor. Så hvis jeg for ek­sem­pel som for ny­lig hav­de APOEL i en kva­li­fi­ka­tions­kamp, kan jeg dyk­ke ned i mit gam­le ar­kiv og fin­de ud af nog­le ting, som kun­ne væ­re sjove at brin­ge på ba­nen, når jeg kom­men­te­rer. Det kan væ­re en lil­le sjov de­tal­je på en spil­ler. «

» No­get af det rig­tig sjove, når vi rej­ser rundt med Champions League er, at selv Fri­mann bli­ver gen­kendt. Det er sjovt at kom­me til Bel­gi­en med Fri­mann, hvor folk ved, at det var ham, der var en fan­ta­stisk spil­ler i An­der­le­cht. El­ler kom­me til Ita­li­en med Pre­ben, hvor jeg selv i Na­po­li har væ­ret ude for, at folk nær­mest vil­le gi­ve ham gra­tis pizza, for­di det var Pre­ben Elkjær. Det er lidt sjovt at se, hvor store de er, de dren­ge. « Ram­te lof­tet i 2005- fi­na­len » I gam­le da­ge rej­ste vi al­tid ud da­gen før en kamp. Vir­ke­lig­he­den er en an­den i dag, hvor vi som re­gel rej­ser ud på da­gen, med­min­dre det er en bøv­let rej­se. Jeg står op klok­ken seks ons­dag mor­gen, ta­ger i luft­hav­nen kvart i syv. Vi fly­ver til Bruxel­les, selv om vi skal til Eindhoven. Så bor vi på et ho­tel li­ge på den an­den si­de af luft­hav­nen i Bruxel­les. Der­ef­ter kø­rer vi til Eindhoven, hen­ter vo­res ak­kre­di­te­ring og stil­ler vo­res ud­styr op. Vi får sen frokost, in­den vi er på sta­dion i hvert fald tre ti­mer før kamp­start. Vi kom­mer of­test først fra sta­dion 23.30 om af­te­nen. Tilbage på ho­tel­let, og så fly­ver vi hjem næ­ste mor­gen. «

» I lø­bet af da­gen ta­ler Per ( Fri­mann, red.) og jeg fak­tisk ik­ke ret me­get sam­men. Det er først, når vi nær­mer os kamp­start. Vi prø­ver at hol­de no­get tilbage, som den an­den ik­ke skal vi­de for net­op at kun­ne over­ra­ske. Han får fak­tisk al­drig ret me­get at vi­de, hvis jeg sy­nes, jeg har nog­le små guld­korn, jeg kan la­ve fis med. «

» Det er me­get sjæl­dent, jeg har den der for­nem­mel­se af, at ’ hold kæft, i dag sad det he­le ba­re li­ge i ska­bet, og jeg la­ve­de ik­ke én fejl’. Skal jeg væ­re helt op­rig­tig, sker det må­ske to gan­ge på et år – og det gæl­der ik­ke kun Champions League, men al­le kam­pe jeg la­ver. I fi­na­len 2005 mel­lem Milan og Liverpool vil jeg nok si­ge, at der ram­te jeg sgu lof­tet den dag. «

Car­sten Wer­ge har kom­men­te­ret Champions League si­den 1998. Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.