Na­dals vej til Rio går via Oden­se

Ska­der har holdt Ra­fa­el Na­dal ude af Da­vis Cup si­den 2013. Det tvin­ger ham i kamp mod Dan­mark, hvis han vil til OL

BT - - SPORTEN - FOR­NEMT BE­SØG Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk DE TO HOLD Fo­to: As­b­jørn Sand

Ra­fa­el Na­dal er kom­met til Oden­se, og den le­ven­de ten­nis- le­gen­de er klar til at gi­ve de dan­ske til­sku­e­re en op­le­vel­se – og for­ment­lig og­så de bed­ste dan­ske her­re­spil­le­re en ten­nis­lek­tion. » Det er dej­ligt at væ­re her i Dan­mark. Jeg har ik­ke væ­ret her i 10 år, og det er før­ste gang, jeg skal væ­re i Dan­mark i en hel uge. Jeg glæ­der mig til at op­le­ve lan­det, « sag­de Ra­fa­el Na­dal til den dan­ske pres­se ef­ter at ha­ve træ­net i halvan­den ti­me i Oden­se Idræts­hal.

Spa­ni­ens stør­ste ten­nis- navn no­gen­sin­de, der har vun­det French Open ik­ke fær­re end ni gan­ge og har ialt 14 Grand Slam- tit­ler, er med det span­ske lands­hold i Oden­se for at spil­le Da­vis Cup- kamp mod Dan­mark i Eu­ro­pa/ Afri­ka Zo­ne 1 fra fre­dag til søn­dag.

» Vi ken­der godt de dan­ske spil­le­re, og vi har fuld respekt for dem. Vi skal spil­le godt for at gå vi­de­re, « lød det fra Ra­fa­el Na­dal i en ud­ta­lel­se, der dog vir­ke­de no­get præ­get af hø­flig­hed.

» Det var rart at få af­prø­vet ba­nen, Nu har vi tre da­ge til at væn­ne os til den, og så må vi se, om vi kan kom­me op på vo­res nor­ma­le ni­veau. Det er al­tid svært på ude­ba­ne, for­di det er an­dre be­tin­gel­ser, end vi er vant til, « til­fø­je­de den 29- åri­ge spa­ni­er.

I Oden­se Idræts­hal spil­les kam­pen på ’ Deco Turf’- un­der­lag, som er be­ty­de­ligt hur­ti­ge­re end det rø­de grus, som spa­ni­er­ne er vant til. Al­li­ge­vel er sy­d­eu­ro­pæ­er­ne tårn­hø­je fa­vo­rit­ter.. OL lok­ker Man kan spør­ge, hvor­for Ra­fa­el Na­dal over­ho­ve­det stil­ler op, når Spa­ni­en nok kun­ne kla­re at vin­de al­li­ge­vel. Han har ik­ke spil­let man­ge Da­vis Cup- kam­pe for sit land i de se­ne­re år.

» Jeg har væ­ret ska­det sidst på året bå­de i 2012 og i 2014. Det har væ­ret dår­ligt bå­de for mig og for Da­vis Cup- hol­det. Men nu er jeg her, « sag­de han.

Der er og­så an­det, der lok­ker. Til næ­ste år er der OL i Bra­si­li­en, og der fo­re­skri­ver reg­ler­ne, at del­ta­ger­ne skal ha­ve spil­let mindst tre Da­vis Cup- kam­pe si­den 2013. Ra­fa­el Na­dal vandt OL- guld i her­re­sing­le tilbage i 2008, og han har brug for Da­vis Cup- kam­pe for sta­dig at ha­ve chan­cen for at bli­ve den før­ste, der vin­der tur­ne­rin­gen to gan­ge.

Der­for er det fra fre­dag mu­ligt at op­le­ve den stør­ste her­re­ten­nis- kamp på dansk grund i 20 år. I 1995 spil­le­de den nu­væ­ren­de land­stræ­ner Ken­neth Carlsen sam­men med Fre­de­rik Fet­ter­le­in Da­vis Cup- kamp mod Sve­ri­ge, som stil­le­de med Ste­fan Ed­berg og Jo­nas Björk­man. Dan­mark før­te 2- 0, men tab­te 2- 3.

» Der ven­ter pu­bli­kum en op­le­vel­se ud over det sæd­van­li­ge. Vi er i Dan­mark ut­ro­ligt gla­de for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, men det glæ­der os i ten­nis­for­bun­det, at her­re­ten­nis nu og­så kan bli­ve eks­po­ne­ret. Det fortje­ner den, « si­ger di­rek­tør i Dansk Ten­nis For­bund, Su­ne Ir­gens Alen­kær.

Ra­fa­el Na­dal træ­ne­de i går i Oden­se Idræts­hal før, han og Spa­ni­en fre­dag ta­ger hul på Da­vis Cup- kam­pen mod Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.