Djoko­vic tog 10. Grand Slam- ti­tel

BT - - SPORTEN - GI­GAN­TER­NES FI­NA­LE Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk

Det blev nøj­ag­tig så stort og im­po­ne­ren­de som hå­bet, da ten­nis­spor­tens to stør­ste stjer­ner kol­li­de­re­de i US Open- her­re­fi­na­len nat­ten til i går i New York. Og end­nu en gang var Novak Djoko­vic bedst. Ver­den­set­te­ren vandt fi­na­len 6- 4, 5- 7, 6- 4, 6- 4 over an­den­se­e­de­de Ro­ger Fe­de­rer i lø­bet af tre ti­mer og 20 mi­nut­ter. Det var den 28- åri­ge ser­bers 10. Grand Slam- ti­tel, og der­med blev han den blot ot­ten­de spil­ler i hi­sto­ri­en til at vin­de et to­cif­ret an­tal sej­re i de fi­re stør­ste tur­ne­rin­ger.

Selv om Djoko­vic le­ve­de op til fa­vo­rit­vær­dig­he­den og der­med vandt sin tred­je ud af fi­re mu­li­ge grand slam- tur­ne­rin­ger i år – Sta­nislas Wawrinka vandt årets French Open – var der ta­le om en kamp, hvor det kræs­ne new yor­ker- pu­bli­kum i den grad fik va­lu­ta for pen­ge­ne, da fi­na­len en­de­lig kom i gang, ef­ter regn hav­de ud­sat den i over tre ti­mer.

Fe­de­rer for­søg­te kon­stant at bry­de igen­nem den kon­trol­le­re­de ser­bi­ske de­fen­siv, men i sid­ste en­de måt­te han over­gi­ve sig. Det var tred­je gang i træk, at Fe­de­rer tab­te til Djoko­vic i en grand slam­fi­na­le. Stor ind­byr­des respekt Al­li­ge­vel var Djoko­vic fuld af lo­vord over for Fe­de­rer, der med 17 Grand Slam- tit­ler sta­dig er Djoko­vic over­le­gen i den af­de­ling.

» Jeg be­un­drer Ro­ger, og alt hvad han sta­dig gør for ten­nis­spor­ten. Det var en hård om­gang i af­ten. Jeg har mas­ser af respekt for Ro­ger, han har en fan­ta­stisk hi­sto­rie. Det gi­ver lidt ek­stra pres, når man går på ba­nen og ved, at man skal op mod spor­tens bed­ste, « sag­de den ser­bi­ske US Open- vin­der respekt­fuldt.

Fe­de­rer var i ne­der­la­gets stund som al­tid en stor sport­s­mand:

» Det var dej­ligt at væ­re tilbage i US Open- fi­na­len ef­ter seks års pau­se. Jeg har haft to dej­li­ge uger, hvor jeg har væ­ret me­get til­freds med min ten­nis. Jeg nød det og syn­tes, at det var en fan­ta­stisk kamp. Der har væ­ret en god ri­va­li­se­ring mel­lem os - omend må­ske ik­ke så me­get i af­ten. «

Novak Djoko­vic po­se­rer med US Open- tro­fæ­et i Cen­tral Park i New York da­gen ef­ter sej­ren.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.