Fuglsang gi­ver VM- bil­let væk

VM- ru­ten i USA pas­ser ik­ke til den dan­ske pro­fil, som der­for har over­ladt sin plads i fel­tet til un­ge Ras­mus Guld­ham­mer

BT - - SPORTEN - AF­BUD Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk Lars B. Jør­gen­sen

TIRS­DAG 15. SEP­TEM­BER 2015

lbj@ sporten. dk Jakob Fuglsang bli­ver ik­ke ver­dens­me­ster i lan­de­vejs­cyk­ling i år. Det står klart, ef­ter at Team Asta­na- ryt­te­ren har meldt af­bud. Til lø­bet i Ri­ch­mond i USA 27. sep­tem­ber har Dan­marks Cyk­le Uni­on i ste­det ud­ta­get Ras­mus Guld­ham­mer, som se­ne­st er ble­vet num­mer fi­re i Tour of Bri­tain.

» Jakob har truk­ket sig fri­vil­ligt fra det dan­ske lands­holds ved VM. Men det er vig­tigt for ham at un­der­stre­ge, at det alt­så ik­ke har no­get at gø­re med, han ik­ke vil kø­re på lands­hol­det, « si­ger DCUsport­s­chef Lars Bon­de til BT og til­fø­jer:

» Plad­sen har som ud­gangs­punkt he­le ti­den væ­ret Jakob Fuglsangs, og han gad godt kø­re VM. Men han har og­så væ­ret op­mærk­som på, at der li­ge nu er en ryt­ter klar i kulis­sen, som er bed­re end ham. Jeg sy­nes, det er stort af Jakob at over­la­de sin plads til Guld­ham­mer. «

Jakob Fuglsang be­grun­der be­slut­nin­gen med, at ru­ten lig­ger dår­ligt til ham.

» Det var min egen be­slut­ning at træk­ke mig. Jeg fø­ler, at der med Ras­mus på hol­det og­så er to, der kan kø­re en fi­na­le, « si­ger Team Asta­na- ryt­te­ren til TV2/ Spor­tens hjem­mesi­de.

Den an­den ryt­ter, som kan gø­re sig for­håb­nin­ger om en po­di­e­plads, er Mat­ti Bres­chel ( Tin­koff- Saxo). Han har tid­li­ge­re vun­det bå­de sølv og bron­ze ved VM i lan­de­vejs­cyk­ling.

» Ras­mus Guld­ham­mer fortje­ner at kø­re VM med den form, han er i. Og så tror jeg og­så, at han har mu­lig­he­der for at la­ve et godt re­sul­tat med den spurt, som han be­sid­der, « si­ger Jakob Fuglsang.

Ras­mus Guld­ham­mer si­ger selv om ud­ta­gel­sen i en pres­se­med­del­el­se:

» Jeg er su­per glad og stolt over at skul­le re­præ­sen­te­re Dan­mark ved VM. Det bli­ver fan­ta­stisk at væ­re en del af hol­det, og jeg glæ­der mig me­get til at ud­fyl­de den rolle, jeg får til­delt. «

De an­dre ud­tag­ne er Lars Bak fra Lotto- Sou­dal og de tre Tin­koff- Saxo- folk Mi­cha­el Mør­køv, Mi­cha­el Val­gren og Chri­stop­her Juul- Jen­sen, der sam­men med Ras­mus Qu­aa­de og­så stil­ler op i en­kelt­start.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.