Tre æn­drin­ger i Bruuns lands­hold­strup

BT - - SPORTEN - KLAVS BRUUN JØR­GEN­SENS TRUP

EM- KVA­LI­FI­KA­TION Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk Klavs Bruun Jør­gen­sen har ud­ta­get sit lands­hold til de to EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pe, som kvin­delands­hol­det skal spil­le i ok­to­ber. Først mø­der Dan­mark Tyr­ki­et i Aar­hus 8. ok­to­ber, og tre da­ge se­ne­re rej­ser hol­det til Pi­nel i Portu­gal.

Der er tre æn­drin­ger i for­hold til den trup, der i næ­ste uge skal til Ma­kedo­ni­en, hvor Klavs Bruun for før­ste gang står på si­de­linj­en som træ­ner for kvin­delands­hol­det, som i lø­bet af træ­nings­sam­lin­gen mø­der det ma­kedon­ske stor­hold Vard­ar Skopje i et par træ­nings­kam­pe.

Le­gio­næ­rer­ne San­dra Toft, Ma­ria Fi­sker og Li­ne Jør­gen­sen er igen til rå­dig­hed og er­stat­ter Chri­sti­na Elm, Fie Wol­ler og An­ne Ce­ci­lie Dor­non­vil­le De La Cour.

» Vi ta­ger kun 16 spil­le­re med til Portu­gal, for­di vi ik­ke får me­re end to træ­nin­ger der­ne­de og der­for ik­ke har brug for fle­re spil­le­re, « si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen. Rik­ke Poul­sen, San­dra Toft

Met­te Grav­holt, Sti­ne Bod­holt Ni­el­sen, Kat­hri­ne He­in­da­hl

Tri­ne Øster­gaard, An­ne Met­te Pe­der­sen, Ann Gre­te Nørgaard, Ma­ria Fi­sker

Li­ne Jør­gen­sen, Lou­i­se Bur­gaard, Lær­ke Møl­ler, Kri­sti­na Kri­sti­an­sen, Lot­te Gri­gel, Sti­ne Jør­gen­sen, An­ne Met­te Hansen, Rik­ke Skov, Per­nil­le Holms­gaard

Jakob Fuglsang har valgt at over­la­de sin plads på VM- hol­det til Ras­mus Guld­ham­mer fra Team Cult Ener­gy. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.