Løk­kes ven i fed­te­fa­det

Pro­ble­mer­ne vok­ser for Carl Holst ( V)

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

SPIN- SAG Lars Løk­kes go­de ven, for­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V), er for al­vor kom­met i fed­te­fa­det. Eft er et pin­ligt rod om­kring hans dob­bel­te løn, som han gav afk ald på eft er ugers hård kri­tik, er han hav­net i end­nu stør­re pro­ble­mer på grund af en rå­d­gi­ver, som an­gi­ve­ligt har ar­bej­det ulov­ligt for mi­ni­ste­ren, der tid­li­ge­re var re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Syd­dan­mark.

Carl Holst af­vi­ser selv, at en me­d­ar­bej­der an­sat i Re­gion Syd­dan­mark har ført valg­kamp for ham. Men en for­valt­nings­eks­pert vur­de­rer, at for­svars­mi­ni­ste­ren har over­t­rå­dt reg­ler­ne. Reg­ler­ne over­t­rå­dt En af lan­dets før­en­de for­valt­nings­eks­per­ter, lek­tor Sten Bøn­sing, Aal­borg Uni­ver­si­tet, er ik­ke i tvivl om, at Carl Holst har over­t­rå­dt reg­ler­ne.

» Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen har ar­ran­ge­ret mø­der for Carl Holst, og han har ko­or­di­ne­ret hans valg­kamp­ska­len­der. Der­for er jeg ik­ke i tvivl om, at reg­ler­ne er over­t­rå­dt på det her om­rå­de, « si­ger Sten Bøn­sing til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

» Hvis man er an­sat som kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der i en re­gion, må man ger­ne ar­bej­de for re­gions­rå­ds­for­man­den i hans funk­tion som re­gions­rå­ds­for­mand. Men li­ge så snart vi har at gø­re med ar­bej­de i for­bin­del­se med en po­li­tisk valg­kamp, er det uden for de mu­lig­he­der, der er for em­beds­mæn­de­nes ar­bej­de, « si­ger han. Mail og pres­se­kon­takt Fle­re me­di­er har blandt an­det kun­net for­tæl­le, at Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen har sendt fl ere mail på veg­ne af Carl Holst un­der valg­kam­pen, og at han har stå­et for pres­se­kon­takt samt for Holsts ka­len­der.

Iføl­ge Jyd­skeVest­ky­sten stod Chri­sti­an Ingemann bag fl ere pres­se­med­del­el­ser og de­bat­ind­læg, hvor Carl Holst har un­der­skre­vet sig som ’ fol­ke­tings­kan­di­dat’.

» Det er det kla­re­ste ek­sem­pel på, at reg­ler­ne er ble­vet over­t­rå­dt, « vur­de­rer for­valt­nings­eks­per­ten.

» Han har ik­ke ført valg­kamp for mig, men ta­get imod opkald og la­vet ka­len­der i for­hold til mit job som re­gions­rå­ds­for­mand, « si­ger Carl Holst til TV2 News. Carl Holst for­vær­rer sa­gen for sig selv med si­ne bort­for­kla­rin­ger, men Lars Løk­ke vil hol­de hån­den over ham.

PÅ KAN­TEN

Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen var fra au­gust 2014 til ju­ni 2015 an­sat som kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der i Re­gion Syd­dan­mark. Han må ik­ke dog ik­ke ar­bej­de for Holst som fol­ke­tings­kan­di­dat, men fl ere me­di­er har off ent­lig­gjort fl ere mail, sms- be­ske­der og lig­nen­de op­lys­nin­ger, der al­le pe­ger på, at han ar­bej­de­de for Carl Holst un­der valg­kam­pen. Jyd­skeVest­ky­sten har mod­ta­get fl ere mail fra Carl Holsts kampag­ne­mailadres­se, der er op­ret­tet af Chri­sti­an Ingemann, og det sam­me gæl­der en e- mail til Ra­dio24­syv.

For­svars­mi­ni­ster Carl Holst af­vi­ser selv, at en me­d­ar­bej­der an­sat i Re­gion Syd­dan­mark har ført valg­kamp for ham.

Fo­to: Hen­ning Bagger

kar­ker@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.