Ja, det hand­ler om dansk kul­tur

BT - - DEBAT - AN­NET­TE LIND

BÅ­DE KRI­STEN­DOM­SKUND­SKAB OG sam­funds­fag er me­get vig­ti­ge fag. I kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen op­når ele­ver­ne kund­ska­ber til at for­stå, hvor­dan de skal for­hol­de sig til sig selv og an­dre men­ne­sker. I den dan­ske fol­ke­sko­le skal man op­dra­ges til at kun­ne for­stå dansk kul­tur­hi­sto­rie og livs­op­fat­tel­se, der bygger på den krist­ne tro. Kri­sten­doms­un­der­vis­ning skal dog på in­gen må­der for­kyn­de kri­sten­dom for fol­ke­sko­le­e­le­ver­ne. Det er kir­kens op­ga­ve. Vi har des­u­den tros­fri­hed i Dan­mark, og man kan bli­ve fri­ta­get fra kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen, hvis man øn­sker det. Men det er der ba­re næ­sten in­gen børn, der gør. KRI­STEN­DOMS­UN­DER­VIS­NIN­GEN SKAL VÆ­RE tids­sva­ren­de og re­le­vant for den må­de, man le­ver li­vet på i dag. Kri­sten­dom­men er mø­det med fl ere for­skel­li­ge for­mer for livs­spørgs­mål og - svar. Og kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen hand­ler om at se, hvor­dan kund­skab­s­om­rå­det frem­træ­der bå­de hi­sto­risk og i en nu­ti­dig sam­men­hæng. Der­for er det me­get sam­funds­re­le­vant at ha­ve kri­sten­doms­un­der­vis­ning. LIVS­SPØRGS­MÅL ER NO­GET, som børn går me­get op i, og kri­sten­dom er et fag, der op­ta­ger rig­tig man­ge ele­ver. Det hand­ler ik­ke kun om bi­bel­ske for­tæl­lin­ger, men net­op om vo­res vær­di­grund­lag i vo­res kul­turkreds. Der­for kan man ik­ke und­gå at snak­ke om an­dre re­li­gio­ner, hel­ler ik­ke i de små klas­ser. Snak­ker man om fl ygt­nin­ge, livs­spørgs­mål el­ler an­dre sam­funds­re­le­van­te em­ner, må man se det i en bre­de­re sam­men­hæng.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.