Nej, mang­fol­dig­he­den går tabt

BT - - DEBAT - THORKILD SVEND­SEN

I DAG ER det først på de æld­ste klas­se­trin, at børn får un­der­vis­ning i an­dre re­li­gio­ner og livs­syn end kri­sten­dom­men. Det er me­get mær­ke­ligt, når bør­ne­ne mø­der en mas­se for­skel­li­ge men­ne­sker gen­nem de­res op­vækst. Det kan væ­re mus­li­mer, ik­ke- tro­en­de og bud­dhi­ster. Kri­sten­dom­skund­skab sva­rer der­for ik­ke til den mang­fol­di­ge vir­ke­lig­hed, vi har i dag, hvor vi er om­gi­vet af en mas­se for­skel­li­ge re­li­gio­ner og livs­syn. For fa­get ta­ger in­di­rek­te ud­gangs­punkt i,

STATS­MI­NI­STE­REN

at al­le er med­lem af fol­kekir­ken. Det har store kon­se­kven­ser - for hvor­dan skal børn bli­ve me­re to­le­ran­te over for an­dre livs­syn gen­nem un­der­vis­nin­gen, når det ene­ste, de mø­der, er fol­kekir­kens ud­ga­ve? MODARGUMENTET LY­DER OF­TE, at kri­sten­dom­skund­skab og­så hand­ler om med­bor­ger­skab og etik. Men i læ­se­pla­nen og vej­led­nin­gen til fa­get står or­det ’ med­bor­ger­skab’ slet ik­ke. Det er rig­tigt, at der er et ele­ment af etik i fa­get. Der­for fo­re­slår vi og­så, at fa­get kom­mer til at hed­de ’ re­li­gion, fi lo­so­fi og etik’. Fi­lo­so­fi en, og ik­ke ba­re den krist­ne ud­ga­ve af fi lo­so­fi en, bør få en rig­tig plads i un­der­vis­nin­gen, så bør­ne­ne kan ar­bej­de lidt med de­res kri­ti­ske tænk­ning og­så. Det vil ta­ge højde for, at det ik­ke kun er krist­ne svar på eti­ske spørgs­mål, bør­ne­ne bli­ver præ­sen­te­ret for. HVIS KRI­STEN­DOM­SKUND­SKAB ER et dan­nel­ses­fag, be­ty­der det så, at al­le børn skal dan­nes som krist­ne bor­ge­re i lan­det? For så er man tilbage til fol­ke­sko­lens op­rin­de­li­ge for­mål: at dan­ne go­de krist­ne bor­ge­re. Og det er ik­ke ud­tryk for respekt for børns for­skel­li­ge ud­gangs­punk­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.