Vi teg­ner Eu­ro­pas græn­ser op igen

ME­NER

BT - - DEBAT -

Eu­ro­pa er lam­met. Den fæl­les asyl­po­li­tik er brudt sam­men. Schen­gen- sam­ar­bej­det sy­nes de fa­cto un­der af­vik­ling. Det græn­se­lø­se Eu­ro­pa, som vo­res børn er vok­set op i, kan væ­re på vej mod hi­sto­ri­ens mød­ding. AN­GELA MER­KEL SAG­DE, at Tys­kland nok skul­le kla­re at ta­ge imod 800.000 fl ygt­nin­ge, men da prog­no­sen på få da­ge vok­se­de til en mil­li­on, bri­ste­de il­lu­sio­nen. Nu er græn­se­kon­trol­len tilbage i Tys­kland og an­dre ste­der i Eu­ro­pa.

I Un­garn er der und­ta­gel­ses­til­stand, og bå­de mi­li­tær og pig­t­råd er mo­bi­li­se­ret for at få stop­pet strøm­men af fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter fra Ser­bi­en, men men­ne­skes­mug­ler­ne har al­le- re­de ta­get nye og far­li­ge­re ru­ter uden om Un­garn i brug.

Fle­re vil dø un­der fl ug­ten. Man­ge vil fort­sat nå her­til. I BRUXEL­LES LOVER Eu­ro­pas in­den­rigs­mi­ni­stre at byg­ge EU­fi nan­si­e­re­de fl ygt­nin­ge­lej­re i Afri­ka for at mind­ske an­tal­let af nye asylan­sø­ge­re, selv om de er­ken­der, at in­gen lan­de i Afri­ka vil hu­se lej­re­ne.

Sam­ti­dig er EU- lan­de­ne eni­ge om, at de skal for­de­le 160.000 asylan­sø­ge­re, men de kan ik­ke enes om hvor­dan, og en be­slut­ning er ud­skudt til ok­to­ber, hvor de 160.000 er ble­vet til man­ge, man­ge fl ere, men enig­he­den næp­pe stør­re. DEN PO­LI­TI­SKE HAND­LING­S­LAM­MEL­SE er åben­lys. Spørgs­må­let er, om tvangskvo­ter over­ho­ve­det gi­ver me­ning, når asylan­sø­ge­re næp­pe vil respek­te­re at bli­ve i et land, hvor de ik­ke øn­sker at væ­re. Al­le­re­de i dag su­ser tu­sind­vis af fl ygt­nin­ge gen­nem Dan­mark for at kom­me til det forjæt­te­de Sve­ri­ge. Så læn­ge der ik­ke fi ndes en eff ek­tiv yd­re kon­trol af Schen­gen- om­rå­det, og så læn­ge der ik­ke fi ndes en an­den løs­ning, vil fri­stel­sen til at ge­nind­fø­re na­tio­nal­sta­ter­nes græn­se­kon­trol kun vok­se.

kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.