LØK­KES SPION PÅ PLADS HOS JEN­SEN

Stats­mi­ni­ste­ren pres­ser Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et med nyt ud­valg og en spe­ci­a­lud­pe­get ’ gran­sker’

BT - - DEBAT -

’’ De skal sim­pelt­hen pas­se bu­tik­ken – lange hot dogs over di­sken – mens Tak­sø­eJen­sen er gå­et til mø­de med le­del­sen

Re­ge­rin­gen har tirs­dag ud­pe­get Pe­ter Tak­søe- Jen­sen til en slags uden­rigs­po­li­tisk gran­sker. Han skal ana­ly­se­re dansk uden­rigs- og sik­ker­heds­po­li­tik. Det ly­der som et forsk­nings­pro­jekt, men hand­ler om po­li­tik, for Tak­sø­eJen­sen skal an­be­fa­le, hvor­dan Dan­mark må­l­ret­ter og pri­o­ri­te­rer sin ind­sats bedst. Det er der­for en slags en- mands- kom­mis­sion. En no­get apar­te kon­struk­tion. I UDEN­RIGS­MI­NI­STE­RI­ET HAR de travlt som al­drig før. EU i fl ygt­nin­ge­kri­se, af­stem­ning og rets­for­be­hold, Rusland- Ukrai­ne- kon­fl ik­ten, pla­ner om at skæ­re mas­sivt på ulands­bi­stan­den sam­ti­dig med en op­pri­o­ri­te­ring af nær­om­rå­de­ind­sat­sen, eks­port­frem­stød og tu­sind an­dre vig­ti­ge dags­ord­ner. Alt sam­men skal nu va­re­ta­ges af én mi­ni­ster, hvor der før var helt op til fi re på om­rå­det. Men oven i hat­ten har de få­et to in­dre ter­ri­to­ri­al­kri­ge foræ­ret af stats­mi­ni­ste­ren, som de be­stemt ik­ke har øn­sket sig.

Den før­ste hand­ler om EU- im­ple­men­te­rings­ud­val­get. Et ud­valg un­der er­hvervs- og vækst­mi­ni­ste­ri­et som skal sik­re, at Dan­mark ik­ke al­tid er duk­sen i klas­sen, når det hand­ler om at gen­nem­fø­re EU- stan­dar­der i Dan­mark. Fle­re er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner er træt­te af, at Dan­mark f. eks. ind­fø­rer nye krav til virk­som­he­der fl ere år før EUs de­ad­li­ne og der­med ska­ber en svæ­re­re kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et er na­tur­lig­vis ik­ke be­gej­stre­de for at skul­le de­le, end­si­ge over­la­de, den vig­ti­ge EU- po­li­tik til an­dre mi­ni­ste­ri­er. Al­le mi­ni­ste­ri­er har i øv­rigt i dag EU- kon­to­rer, som net­op på de­res fag­om­rå­de ar­bej­der med EU- stoff et, men den over­ord­ne­de rolle har hidtil lig­get i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, omend stats­mi­ni­ste­ren na­tur­lig­vis er den tun­ge­ste uden­rigs­po­li­ti­ske spil­ler. Man kun­ne hur­tigt få den tan­ke, at Tak­søe- Jen­sen er Løk­kes spion i et sy­stem, han ik­ke sto­ler på, med en mi­ni­ster han hel­ler ik­ke sto­ler på.

Den an­den in­dre ter­ri­to­ri­al- krig hand­ler om stra­te­gi­en. Med ud­pe­gel­sen af en ’ gran­sker’ – i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et al­le­re­de om­døbt til ’ gram­ser’ – har stats­min­ste­ren brudt kom­man­do­linj­en. Han har for­frem­met en em­beds­mand hen over ho­ve­d­et på den­nes chef. Man­ge vil end­da hæv­de, at han har for­frem­met en em­beds­mand, der trods et fl ot CV, i re­a­li­te­ten var sat på et kar­ri­e­resi­despor i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et. Det er ik­ke uden­rigs­mi­ni­ste­ren el­ler de­par­te­ment­che­fen i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, der har indstil­let Tak­søe- Jen­sen. Han er hånd­pluk­ket af Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Det er stats­mi­ni­ste­ren i sin go­de ret til, men det er næp­pe po­pu­lært i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et vil nok og­så me­ne, at den op­ga­ve, Tak­søe- Jen­sen er til­delt, er de­res op­ga­ve. Hvis ik­ke Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et skul­le kom­me med de stra­te­gi­ske ana­ly­ser og an­be­fa­lin­ger til, hvor­dan Dan­mark skal fo­ku­se­re og pri­o­ri­te­re, hvem skul­le så? Men det er nu Tak­søe- Jen­sens op­ga­ve. Der­med re­du­ce­res Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et til et drift smi­ni­ste­ri­um. De skal sim­pelt­hen pas­se bu­tik­ken – lange ho­t­dogs over di­sken – mens Tak­søe- Jen­sen er gå­et til mø­de med le­del­sen. Af lan­det, vel at mær­ke.

Kom­mis­sio­ner kan bi­dra­ge med man­ge vær­di­ful­de ana­ly­ser, som po­li­ti­ke­re kan bru­ge til bå­de at mod­ne svæ­re dags­ord­ner og ud­vik­le nye løs­nin­ger. Men der en grund til, at de ple­jer at be­står af me­re end én hur­tig­t­ar­bej­den­de diplo­mat: Le­gi­ti­mi­tet. At Tak­søe- Jen­sen i helt usæd­van­lig grad har stats­mi­ni­ste­rens til­lid er åben­lyst, men til gen­gæld sav­ner han den for­nød­ne le­gi­ti­mi­tet i sit eget bag­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.