VI ER ET ÅBENT OG

Der er in­gen grund til at skam­me sig over at væ­re dan­sker, si­ger uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen ef­ter hård kri­tik af re­ge­rin­gens linje i flygt­nin­ge­spørgs­må­let

BT - - NYHEDER -

FLUGT

ufjo@ bt. dk Der er in­gen grund til at skam­me sig over at væ­re dan­sker, selv om re­ge­rin­gen kø­rer en hård asyl­kurs – og der bli­ver talt dår­ligt om Dan­mark i ud­lan­det, ly­der det fra uden­rigs­mi­ni­ste­ren. Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen ( V) sva­rer nu de kri­ti­ke­re fra ind- og ud­land, der me­ner at Dan­marks ry har lidt et al­vor­ligt knæk i den igang­væ­ren­de flygt­nin­ge- og mi­gra­tions­kri­se, igen.

Ef­ter bl. a. re­ge­rin­gens avis- an­non­cer, at flygt­nin­ge åbent har sagt, at de ik­ke vil væ­re i Dan­mark, og ef­ter at Dan­mark har af­vist at del­ta­ge i en for­de­ling af af de 160.000 flygt­nin­ge, som EU- Kom­mis­sio­nen øn­sker at pla­ce­re i med­lem­slan­de­ne, er der nu kri­ti­ske øj­ne på Dan­mark, så lan­dets renom­mé er ud­for­dret.

Så­dan ly­der det fra po­li­ti­ke­re, virk­som­he­der og uden­lands­dan­ske­re som AOL- vi­ce­præ­si­den­ten Jim­my May­mann, at der i gårs­da­gens Ber­ling­s­ke ud­tal­te, der i dag er ’ rig­tig, rig­tig man­ge, der plud­se­lig kan hu­ske, at jeg er fra Dan­mark.’ Af­vi­ser Men Kri­sti­an Jen­sen af­vi­ser, at han og re­ge­rin­gen har hand­let til ska­de for Dan­mark. I ste­det pe­ger han pi­len mod an­dre:

» Jeg tror i høj grad, at det er et spørgs­mål om, at Dan­mark har en me­get åben de­bat. Det sæt­ter sig og­så, at nog­le me­get åbent har ar­ti­ku­le­ret og me­get of­fen­sivt har ta­get af­stand fra den nye re­ge­ring. Det sæt­ter sig og­så i de in­ter­na­tio­na­le me­di­er, « si­ger Kri­sti­an Jen­sen.

Men de myter og ryg­ter op­står i kølvan­det på en skarp de­bat – og­så fra dit eget par­ti, hvor der er fle­re, som nog­le gan­ge si­ger tin­ge­ne me­get hårdt. Så I bæ­rer vel og­så en del af an­sva­ret?

» Jeg el­sker en god og ær­lig de­bat. Og folk skal ik­ke fø­le an­svar for at ha­ve sagt de­res me­ning. Sa­gen er, at vi har yt­rings­fri­hed og en åben de­bat. Men jeg er op­ta­get af, at det bil­le­de, der teg­nes af os ude i ver­den, er rig­tigt. « Ud­sty­ret med fakta Kri­sti­an Jen­sen til­fø­jer:

» Der­for er de dan­ske am­bas­sa­der ud­sty­ret med fakta, og der­for er vi i di­a­log med uden­land­ske me­di­er for at for­tæl­le dem, hvad der er op og ned i re­ge­rin­gens hånd­te­ring af det her ( flygt­nin­ge- og mi­gra­tions­strøm­men, red.). «

Hans for­gæn­ger på uden­rigs­mi­ni­ster­po­sten, den ra­di­ka­le Martin Li-

Kri­sti­an Jen­sen , uden­rigs­mi­ni­ster ( V) de­gaard, ud­tal­te i går, at han er ’ dybt, dybt be­kym­ret for, hvor det her ef­ter­la­der Dan­marks ren­nom­mé.’ Men Kri­sti­an Jen­sen står fast: » Jeg er ik­ke ban­ge for det dan­ske brand. Jeg er sik­ker på, at vi bli­ver set som et to­le­rant, åbent land, der del­ta­ger ak­tivt i hår­de be­slut­nin­ger og den hu­ma­ni­tæ­re hjælp rundt om i ver­den. Vo­res brand er af­gø­ren­de for, om uden­land­ske virk­som­he­der vil slå sig ned i Dan­mark, det er af­gø­ren­de for, at vi kan til­træk­ke ar­bejds­kraft og turi­ster. Der­for ar­bej­der vi me­get in­ten­sivt på at imø­de­gå fal­ske hi­sto­ri­er i pres­sen, « si­ger han. EUs yd­re græn­ser Men hvil­ket ind­tryk gør det på dig, at der bli­ver sagt så­dan?

» Vi var sid­ste år det land i EU, der tog næst­f­lest sy­ri­ske flygt­nin­ge. I for­hold til Sy­ri­en er vi det land i for­hold til an­tal­let af vo­res ind­byg­ge­re, der har gi­vet flest pen­ge til hjælp i nær­om­rå­der­ne. Og vi fort­sæt­ter med at gi­ve rig­tig me­get hjælp, « si­ger Kri­sti­an Jen­sen.

Hvad si­ger det dig, at kun 900 ud af de me­re end 5.000, der er kom­met til Dan­mark, har søgt asyl hos os?

» De 5.000 er kom­met igen­nem Tys­kland – og der vil­le de hel­ler ik­ke væ­re. Man­ge har fa­mi­lie i Sve­ri­ge, og der­for vil de vi­de­re. Og nog­le er og­så rejst igen­nem Sve­ri­ge for at kom­me til Fin­land, « si­ger Kri­sti­an Jen­sen.

Hvor man­ge tror du, at der kom­mer?

» Det har jeg in­gen anel­se om. Jeg hå­ber, at vi me­get snart får ge­ne­tab­le­ret EUs yd­re græn­ser, så vi får stand­s­et strøm­men og skilt flygt­nin­ge fra mi­gran­ter. EU skal hjæl­pe og ta­ge va­re på dem, der er for­fulg­te og flyg­tet fra krig, men vi skal ik­ke åb­ne for al­le an­dre, der ’ ba­re’ sø­ger et bed­re liv, « si­ger Kri­sti­an Jen­sen, der hel­ler ik­ke tør gi­ve et bud på, hvor­når kri­sen stop­per.

ONS­DAG 16. SEP­TEM­BER 2015

’’ Jeg tror i høj grad, at det er et spørgs­mål om, at Dan­mark har en me­get åben de­bat. Det sæt­ter sig og­så, at nog­le me­get åbent har ar­ti­ku­le­ret og me­get of­fen­sivt har ta­get af­stand fra den nye re­ge­ring

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.