TO­LE­RANT LAND ’ In­ger og jeg er helt eni­ge’

BT - - NYHEDER - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk

ONS­DAG 16. SEP­TEM­BER 2015 SÅ­DAN ER PO­LI­TIETS PRO­CE­DU­RE • Når man sø­ger om asyl i Dan­mark, bli­ver man re­gi­stre­ret hos po­li­ti­et og får ta­get

fo­to og fi nger­aft ryk.

MI­NI­STRE Eft er for­skel­li­ge mi­ni­ster- ud­mel­din­ger be­skyld­te Dansk Fol­ke­par­ti i går re­ge­rin­gen for at ska­be uklar­hed om, hvad den me­ner, når det kom­mer til de 160.000 fl ygt­nin­ge, som EU vil for­de­le i med­lem­slan­de­ne. Først slog in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) i sid­ste uge fast, at Dan­mark skal ta­ge ’ nul’ af de 160.000 fl ygt­nin­ge. Men i går meld­te uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen ( V) sig på ba­nen og sag­de til Ritzau, at Dan­mark kom­mer til at ’ ta­ge en del af de 160.000 fl ygt­nin­ge.’

Men der er in­gen ue­nig­hed mel­lem V- mi­ni­stre­ne, ly­der det fra Kri­sti­an Jen­sen:

Kri­sti­an Jen­sen , uden­rigs­mi­ni­ster ( V) DU MÅ GER­NE . . . gi­ve fl ygt­nin­ge tøj, mad og drik­ke­va­rer samt små pen­ge­be­løb, hvis det kan godt­gø­res, at pen­ge­ne ik­ke bru­ges til no­get ulov­ligt. . . . ind­sam­le pen­ge og tøj til fl ygt­nin­ge.

» Nog­le af de 160.000 er al­le­re­de kom­met til Dan­mark. I sid­ste uge blev der ind­gi­vet 900 asylan­søg­nin­ger, så selv­føl­ge­lig kom­mer Dan­mark til at ta­ge nog­le af de fl ygt­nin­ge, som Eu­ro­pa ta­ler om i øje­blik­ket. Man kan jo ik­ke skel­ne de 160.000, der er ta­le om, fra de an­dre, « si­ger han. Mang­ler plan for 120.000 Eft er man­da­gens mø­de i Bruxel­les om en kvo­te­o­rd­ning for for­de­ling af 160.000 fl ygt­nin­ge, stod det klart, at EU- lan­de­ne end­nu ik­ke er eni­ge om, hvor­dan fl ygt­nin­ge­ne skal for­de­les. Der mang­ler sta­dig en plan for 120.000 af dem eft er po­li­ti­ker­ne i ju­ni blev eni­ge om en ’ prin­cip­be­slut­ning’ om 40.000 fl ygt­nin­ge tilbage i ju­ni.

Så du er enig med In­ger Støj­berg, når hun si­ger, at vi ta­ger nul af de 160.000?

» Alt­så, det er ik­ke så­dan, at der er 160.000, der ven­ter på at bli­ve hen­tet. Nog­le af dem er si­vet op gen­nem Eu­ro­pa. Vi har mod­ta­get og vil mod­ta­ge fl ere. Det er vi for­plig­te­de til. « Det kan godt se lidt ro­det ud? » Slet ik­ke. Vi kom­mer ik­ke til at del­ta­ge i en tvun­gen for­de­ling, men vi kom­mer til at ta­ge imod fl ygt­nin­ge. Vi har i åre­vis væ­ret et land, der har løft et – og vi kom­mer til at ta­ge rig­tig man­ge fremad­ret­tet. Det er der in­gen i re­ge­rin­gen, der er ue­ni­ge med mig i. Men der er åben­bart me­get stor kre­a­ti­vi­tet, når det kom­mer til at ska­be kon­fl ikt mel­lem In­ger Støj­berg og jeg. For at skæ­re det ud i pap: Dan­mark skal ik­ke del­ta­ge i en tvun­gen for­de­ling af fl ygt­nin­ge. Og vi er eni­ge om, at vi skal løft e vo­res del af ar­bej­det på en an­den må­de, f. eks. ved at hjæl­pe i nær­om­rå­der­ne, « si­ger Kri­sti­an Jen­sen.

’’ Der er åben­bart me­get stor kre­a­ti­vi­tet, når det kom­mer til at ska­be kon­fl ikt mel­lem In­ger Støj­berg og jeg. For at skæ­re det ud i pap: Dan­mark skal ik­ke del­ta­ge i en tvun­gen for­de­ling af fl ygt­nin­ge.

DU MÅ IK­KE

. . . gi­ve fl ygt­nin­ge et lift til Sve­ri­ge. Man ri­si­ke­rer at bli­ve dømt for men­ne­skes­mug­ling. Det kan og­så væ­re ulov­ligt at trans­por­te­re fl ygt­nin­ge væk fra po­li­ti­et i f. eks. Rød­by og Pad­borg. Dansk Rø­de Kors Sms giv 150 kr. til 1231.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ren Kri­sti­an Jen­sen

kom­men­te­rer flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen fra sit ho­tel­væ­rel­se i Kiev,

Ukrai­ne. Fo­to: Bax Lind­hardt

• Man skal og­så ud­fyl­de et an­søg­nings­ske­ma og for­kla­re, hvor­for man sø­ger asyl. An­sø­ge­re, der er anal­fa­be­ter, skal ik­ke ud­fyl­de et an­søg­nings­ske­ma. Sy­ri­ske flygt­nin­ge an­kom­mer til Les­bos. I rej­se­bran­chen er der nervø­si­tet over pres­set på øen.

Fo­to: Reu­ters . . . gi­ve en fl ygt­ning hus­ly, hvis ved­kom­men­de al­le­re­de er re­gi­stre­ret af po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.