By­rå­ds- po­li­ti­ker hu­se­de flygt­nin­ge

’ Ja, vi har plads, kom ba­re med dem’. Det var re­ak­tio­nen da Ma­ria Slo­th og hen­des bo­fæl­le en nat blev rin­get op

BT - - NYHEDER - Sø­ren Wil­lum­sen sowi@ stif­ten. dk

LOV­LIGT EL­LER EJ Da med­lem af Aar­hus By­råd, Ma­ria Slo­th, og hen­des bo­fæl­le blev rin­get op en nat ef­ter mid­nat og spurgt, om de kun­ne hu­se to flygt­nin­ge, gav de det ik­ke me­gen be­tænk­nings­tid. » Ja, vi har plads, kom ba­re med dem, « lød sva­ret fra Ma­ria Slo­th og hen­des bo­fæl­le, fol­ke­tings­kan­di­dat An­ne He­ge­lund. De to kvin­der gik ik­ke ind i en nær­me­re over­vej­el­se om det ulov­li­ge i si­tu­a­tio­nen.

De to bor i et kol­lek­tiv i Aar­hus med i alt fi­re be­bo­e­re, men blan­de­de ik­ke de to an­dre be­bo­e­re, der lå og sov, ind i sa­gen. De tog ba­re en hur­tig be­slut­ning.

» For os hand­le­de det først og frem­mest om men­ne­ske­lig­hed. Vi tænk­te, at vi hav­de plad­sen i hu­set, og vi nå­e­de slet ik­ke at dis­ku­te­re, om det var lov­ligt el­ler ej. Vi stod hel­ler ik­ke med en tje­kli­ste over, om de nu var flygt­nin­ge el­ler ej. Vi fulg­te ba­re vo­res samvit­tig­hed, « for­tæl­ler Ma­ria Slot og An­ne He­ge­lund, der beg­ge er med­lem­mer af En­heds­li­sten. På vej til Nor­ge Ef­ter et par ti­mer an­kom hjæl­pe­re med to afri­kan­ske mænd i 20er­ne, som var kom­met ind i lan­det sam­me døgn, og som var på vej til Nor­ge. De to un­ge mænd var me­get træt­te og vil­le ger­ne hur­tigt i seng.

Avi­sen kan ik­ke få op­lyst, hvil­ket land de to afri­ka­ne­re kom fra, for­di Ma­ria Slo­th og An­ne He­ge­lund ik­ke vil iden­ti­fi­ce­re dem for tæt. Ulov­lig in­drej­se » De sag­de, at de ik­ke hav­de mu­lig­he­der i de­res eget land, og de hav­de ik­ke pas med og hav­de ik­ke væ­ret i kon­takt med de dan­ske myn­dig­he­der. Det hav­de de ik­ke tur­det, for­di de selv kom­mer fra et land, hvor man ik­ke kan sto­le på myn­dig­he­der­ne « .

Der­med er de to afri­ka­ne­re ef­ter alt at døm­me og­så in­drejst ulov­ligt i Dan­mark og der­med er det ulov­ligt at til­by­de dem over­nat­ning, iføl­ge ud­læn­din­ge­lovens pa­ra­graf 59, stk. 8.

Den ta­ler om ri­si­ko for bø­de el­ler fængsel ind­til to år, hvis man be­vidst bi­står en ud­læn­ding med ulov­ligt at in­drej­se i el­ler rej­se gen­nem lan­det el­ler bi­står en ud­læn­ding med ulov­ligt at op­hol­de sig her i lan­det.

» Det ved vi, men vi me­ner, loven er for­kert. Og det er jo et for­fær­de­ligt di­lem­ma, man står i: Skal vi føl­ge vo­res samvit­tig­hed og hjæl­pe el­ler ej, « si­ger de to kvin­der, der da­gen

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Po­li­ti­et i Un­garn ar­re­ste­re­de i går 174 flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der for­søg­te at kryd­se græn­sen til Un­garn. Sam­ti­dig har myn­dig­he­der­ne af­vist 16 flygt­nin­ges øn­ske om at få be­hand­let de­res asylan­søg­ning i lan­det, op­ly­ser un­gar­ske myn­dig­he­der til nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Pre­mi­er­mi­ni­ster Vik­tor Or­bán, der har få­et mas­siv kri­tik af fle­re EU- lan­de for den un­gar­ske hånd­te­ring af flygt­nin­ge­kri­sen, ser lan­dets ind­sats som et for­svar for krist­ne vær­di­er.

» Vi hand­ler for at red­de Eu­ro­pas krist­ne vær­di­er ved at blo­ke­re ru­ten, som mus­lim­ske flygt­nin­ge bru­ger til at rej­se gen­nem Bal­kan for at kom­me til Tys­kland og Sve­ri­ge, « si­ger han til nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Ef­ter et mø­de fre­dag med Man­fred We­ber, der er for­mand for den kon­ser­va­ti­ve par­ti­grup­pe i Eu­ro­pa­Par­la­men­tet, valg­te Or­bán at gø­re det klart over for in­ter­na­tio­na­le me­di­er, at Un­garn vil­le skrue bis­sen på. Ny lov trå­dt i kraft Nye skrap­pe love skul­le im­ple­men­te­res, så lan­det kun­ne få bugt med flygt­nin­ge, der be­sæt­ter jer­n­ba­ne­sta­tio­ner og næg­ter at gi­ve fin­ger­af­tryk, sag­de Or­ban til Reu­ters.

Og tirs­dag trå­d­te en ny lov i kraft, der gør det mu­ligt for Un­garn at ar­re­ste­re flygt­nin­ge, der op­hol­der sig il­le­galt i lan­det. Der­til valg­te lan­dets re­ge­ring at ind­le­de op­førs­len af et hegn ved lan­dets græn­se mod Ru­mæ­ni­en. Lan­det har i for­vej­en op­ført et tre et halvt me­ter højt hegn ved græn­sen til Ser­bi­en for at for­hin­dre, at til­strøm­nin­gen af flygt­nin­ge og mi­gran­ter bli­ver ukon­trol­ler­bar.

Un­garns stren­ge græn­se­kon­trol har få­et Den In­ter­na­tio­na­le Or­ga­ni­sa­tion for Mi­gra­tion ( IOM) til at ud­ta­le til Reu­ters, at den un­gar­ske græn­se­kon­trol ’ ser ud til’ at væ­re i strid med bå­de FNs og EUs flygt­nin­ge- og asyl­reg­ler. Sam­ti­dig si­ger FNs Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­at ( UNHCR), at Un­garns græn­se­kon­trol blot vil få flygt­nin­ge og mi­gran­ter til at sø­ge an­dre ve­je ind i EU.

’’

» Det ved vi, men vi me­ner loven er for­kert. Og det er jo et for­fær­de­ligt di­lem­ma, man står i: Skal vi føl­ge vo­res samvit­tig­hed og hjæl­pe el­ler ej, « si­ger Ma­ria Slo­th og An­ne He­ge­lund, der beg­ge er med­lem­mer af En­heds­li­sten i Aar­hus. Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.