’ Nej, nej, nej, Mary’

Et bil­le­de af en cyk­len­de kron­prin­ses­se ud­lø­ser hid­sig de­bat

BT - - NYHEDER - Be­rit Hartung beh@ bt. dk mm­he@ bt. dk

HJELMLØS Et bil­le­de af kron­prin­ses­se Mary, der cyk­ler med tvil­lin­ger­ne gen­nem København, ska­ber vold­som de­bat. Bil­le­det vi­ser Mary på en lad­cy­kel iført stram læ­der­ne­der­del, fla­de sko og store sol­bril­ler. For­an sig i Ni­ho­la’en sid­der tvil­lin­ger­ne Vin­cent og Jo­sep­hine. Med an­dre ord: Et bil­le­de af en mo­der­ne mor i stor­by­en, der hen­ter si­ne børn fra in­sti­tu­tion.

Bil­le­det blev for få da­ge si­den spot­tet af bri­ti­ske Daily Mail, som hæf­te­de sig ved, at det – trods cyk­len – lyk­kes Kron­prin­ses­sen at se chic ud i sin stram­me ne­der­del.

Men no­get mang­ler. El­ler, det er der i hvert fald en del dan­ske­re, der me­ner. For hver­ken Mary el­ler tvil­lin­ger­ne har cy­kel­hjelm på.

Di­rek­tør i Dansk Cyk­list­for­bund Klaus Bon­dam fandt bil­le­det så op­sigtsvæk­ken­de, at han lag­de det ud på sin Fa­ce­book- si­de. Ef­ter tre da­ge har det få­et 1.300 li­kes og er ble­vet delt 240 gan­ge.

Og­så Vi­sit Co­pen­ha­gen har lagt det på or­ga­ni­sa­tio­nens Fa­ce­book­si­de, hvor det har få­et 1.302 li­kes og er ble­vet delt over 200 gan­ge. Li­kes… og man­ge kom­men­ta­rer Og bru­ger­ne på Fa­ce­book er dybt split­te­de i spørgs­må­let om, hvor­vidt den lil­le fa­mi­lie bur­de bru­ge hjelm.

» Men hvor er cy­kel­hjel­men? « skri­ver blandt an­dre Dorthe Sa­h­ner. Og Kian Kest­ler er enig: » Ja – husk nu de snub­le- ky­ser – uheld kan og­så ske på kor­te tu­re… « Dor­te Just Bjørnskov spør­ger: » Har de mon glemt hjel­me­ne? « mens Jer­ry Ar­nold skri­ver: » Nej, nej, nej, Mary. «

Man­ge an­dre er me­re neut­ra­le og ro­ser ba­re Kron­prin­ses­sen for at vi­se, at hun og Fre­de­rik og­så le­ver som en al­min­de­lig fa­mi­lie.

An­dre lan­ger ud ef­ter dem, der sko­ser Mary:

Blandt dem er Fran­cis Nørgaard Jen­sen, som skri­ver:

» Hold nu kæft med de ånds­for­lad­te cy­kel­hjel­me- kom­men­ta­rer, det er jo helt re­li­gi­øst… stop! « Og Lis­beth Ba­rou­dy er på linje: » Vi har ver­dens se­je­ste kron­prin­ses­se, og jeg er sik­ker på, at der er ting, der er far­li­ge­re end at kø­re på cy­kel med si­ne børn uden hjelm midt i København om­gi­vet af sik­ker­heds­folk, så slap nu af. «

ONS­DAG 16. SEP­TEM­BER 2015

Met­te Møl­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.