Bon­dam: Mary er et for­bil­le­de

BT - - NYHEDER -

ROL­LEMO­DEL

Klaus Bon­dam, di­rek­tør i Dansk Cyk­list­for­bund, vil ik­ke blan­de sig i kron­prin­s­par­rets dis­po­si­tio­ner. Han hæf­ter sig ved, at kron­prin­ses­sen er et for­bil­le­de for cyk­list­kul­tu­ren, så be­ty­der det min­dre, at hun og bør­ne­ne ik­ke bru­ger cy­kel­hjelm. Hvor­for har du valgt at de­le bil­le­det?

» Jeg har delt bil­le­det, for­di jeg sy­nes, det er et godt bil­le­de af en cyk­len­de rol­lemo­del, som vi al­le er klar over, hvem er. Det, at vi har en kron­prin­ses­se, der cyk­ler i no­get, for hen­de helt al­min­de­ligt tøj, hen for at hen­te si­ne børn, er et bil­le­de på, hvor­dan vi be­væ­ger os i by­en. 30 pro­cent af fa­mi­li­er­ne i København med to børn el­ler me­re har lad­cyk­len som de­res pri­mæ­re trans­port­mid­del. Og på den må­de pas­ser de jo ut­ro­ligt godt ind, « si­ger han.

Hvad er din re­ak­tion på, at kron­prin­ses­se Mary ik­ke har cy­kel­hjelm på?

» Hvis du stil­ler dig ud på ga­den og kig­ger på de mil­li­o­ner af cyk­len­de, så har nog­le hjelm på, mens an­dre ik­ke har. I Cyk­list­for­bun­det anbefaler vi, at man bru­ger cy­kel­hjelm, men vi sy­nes og­så, det er rig­tig godt, at man vi­ser en ak­tiv, bæ­re­dyg­tig livs­stil, når man sæt­ter sig op på en cy­kel. Vi er imod at gø­re det lov­plig­tigt, for un­der­sø­gel­ser vi­ser, at hvis hjel­men bli­ver lov­plig­tig, så er der fær­re, der cyk­ler, « for­kla­rer Klaus Bon­dam.

» Det er et per­son­ligt valg, om man bru­ger hjelm. Det valg har man så truf­fet i den kon­ge­li­ge fa­mi­lie, og det vil jeg ik­ke gø­re mig til dom­mer over, « si­ger han og til­fø­jer:

» Jeg er sik­ker på, at skul­le uhel­det væ­re ude, så er der folk nok om­kring dem til at ta­ge sig af dem. « beh

En el­lers fred­som­me­lig cy­kel­tur med un­ger­ne har få­et fol­ke­dy­bet til at rø­re på sig. Kron­prin­ses­se Mary har end­nu ik­ke med­delt sin hold­ning til cy­kel­hjel­me. Ar­kiv­fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.