Gul­dal­der­bil­le­de cen­su­re­ret

BT - - NYHEDER -

FA­CE­BOOK

Hun står ved et spejl og ret­ter på hå­ret. Spejl­bil­le­det skju­ler det me­ste af bar­men. Et hvidt klæ­de dæk­ker det me­ste af bag­de­len. Men man ser sta­dig for me­get i Fa­ce­books øj­ne. Web­s­te­det har sagt nej tak til en annonce med C. W. Eck­ers­bergs ’ Kvin­de for­an et spejl’ og der­med cen­su­re­ret et høj­de­punkt i dansk gul­dal­der.

he Co­pen­ha­gen Book er en turi­stor­ga­ni­sa­tion med spe­ci­a­le i her­bo­en­de ud­læn­din­ge. Hirs­chsprungs Sam­ling lig­ger bag Sta­tens Mu­se­um for Kunst og er hjem­sted for nog­le af ho­ved­vær­ker­ne i dansk kunst gen­nem det 19. år­hund­re­de.

Da or­ga­ni­sa­tio­nen vil­le gø­re re­k­la­me for sam­lin­gen, brug­te man Eck­ers­bergs be­røm­te ’ Kvin­de for­an et spejl’ fra 1841 som blik­fang. Man bad Fa­ce­book prom­ove­re op­sla­get mod et min­dre an­non­ce­be­løb – og fi k et nej.

Or­ga­ni­sa­tio­nen fi k en mail med web­s­te­dets ret­nings­linjer:

» Vi til­la­der ik­ke billeder el­ler vi­deo­er, der an­ty­der nø­gen­hed gen­nem for ek­sem­pel slø­ring el­ler be­skæ­ring. Så­dan­ne an­non­cer er øm­tå­le­li­ge og frem­kal­der ty­pisk ne­ga­ti­ve re­ak­tio­ner fra se­e­re. «

Det af­gø­ren­de for Fa­ce­book har alt­så væ­ret an­tyd­nin­ger­ne plus alt det usyn­li­ge. For hvis spej­let hav­de væ­ret stør­re el­ler klæ­det me­re løst, vil­le kvin­den over­ra­sken­de nok ha­ve væ­ret nøgen.

Li­se Har­beck fra Hirs­chsprung ta­ger hi­sto­ri­en fra den hu­mo­ri­sti­ske si­de.

» Det er helt klart et ma­le­ri med un­der­spil­let ero­tik, « si­ger hun og ud­dy­ber:

» Eck­ers­berg spil­ler på sel­ve til­dæk­nin­gen. Og han lu­rer i en vis for­stand på hen­de – næ­sten som gen­nem et nøg­le­hul. Selv om han har ma­let hen­de ut­ro­ligt godt, har han og­så an­bragt hen­de i en me­get hver­dags­ag­tig si­tu­a­tion. «

Fa­ce­book har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sa­gen. BNB

Mens re­sten af lan­det skut­te­de sig un­der en hef­tig storm, og bi­li­ster­ne holdt i kø ved Sto­re­bælts­bro­en, høv­le­de kron­prins Fre­de­riks bil over den storm­luk­ke­de bro to gan­ge. Statsad­vo­ka­ten i Vi­borg me­ner, at de mu­lig­vis var i god tro. Ar­kiv­fo­tos: Tho­mas Lek­feldt og Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.