Livvagt og chauff ør går fri

Statsad­vo­ka­ten vil ik­ke rej­se til­ta­le for storm­fuld kø­re­tur

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

EF­TER­SPIL Kron­prins Fre­de­riks chauf­før og PET- livvagt slip­per for til­ta­le, selv om de i ja­nu­ar kryd­se­de den el­lers luk­ke­de Sto­re­bælts­bro to gan­ge med Kron­prin­sen. Statsad­vo­kat Jan Reck­en­dor­ff me­ner ik­ke, at der er be­læg for at rej­se til­ta­le mod de to, for­di det ik­ke kan af­vi­ses, at de tro­e­de, de godt måt­te kryd­se bro­en.

» Det kan eft er min op­fat­tel­se imid­ler­tid ik­ke af­vi­ses, at de på­gæl­den­de – på grund af kom­mu­ni­ka­tio­nen og de om­stæn­dig­he­der, hvorun­der bom­me­ne til bro­en blev åb­net – har haft den op­fat­tel­se, at de ger­ne måt­te kryd­se bro­en, « si­ger Jan Reck­en­dor­ff i en pres­se­med­del­el­se.

Kron­prins Fre­de­rik kryd­se­de bro­en to gan­ge hen­holds­vis 10. ja­nu­ar om eft er­mid­da­gen og igen 11. ja­nu­ar om nat­ten, hvor den på beg­ge tids­punk­ter el­lers var luk­ket på grund af stormen Egon. Kron­prin­sen skul­le del­ta­ge i et DR- show i Her­ning, hvor årets sport­s­pri­ser blev ud­delt.

Eft er mas­siv kri­tik af den roy­a­le færds­el be­kla­ge­de Kron­prin­sen eft er­føl­gen­de hur­tigt epi­so­den. Kron­prin­sen be­kla­ger » Kron­prin­sen er ked af det ske­te og kan godt for­stå, at si­tu­a­tio­nen var med til at ska­be yder­li­ge­re fru­stra­tio­ner og vre­de blandt de men­ne­sker, der hav­de ven­tet i man­ge ti­mer på at pas­se­re bro­en. Det var en for­kert be­slut­ning at ta­ge imod mu­lig­he­den for, at bi­len kun­ne fort­sæt­te, og det be­kla­ger Kron­prin­sen, « lød det al­le­re­de 12. ja­nu­ar fra kom­mu­ni­ka­tions­og pres­se­chef for kon­ge­hu­set, Le­ne Bal­le­by,

Og­så Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET) har be­kla­get kø­re­tu­re­ne på den luk­ke­de bro.

Sa­gen er ble­vet eft er­for­sket af Den Uafh æn­gi­ge Po­li­ti­ankla­ge­myn­dig­hed, og kan – trods statsad­vo­ka­tens af­gø­rel­se – ind­brin­ges for rigs­ad­vo­ka­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.