Dan­sker­ne vil­de med København

BT - - NYHEDER -

• Sid­ste år steg an­tal­let af dan­ske over­nat­nin­ger i ho­ved­sta­den med 24 pct. til i alt 2,7 mil­li­o­ner, vi­ser op­gø­rel­ser fra Vi­sitDen­mark. Det er me­re end tre gan­ge fl ere over­nat­nin­ger end den næst­po­pu­læ­re­ste kom­mu­ne, Var­de med Blåvand og Hen­ne Strand. Tæt her­eft er føl­ger Jam­mer­bugt Kom­mu­ne med Blok­hus, og på fj er­de­plad­sen er Born­holm.

bru­ger en bor­ger i Dan­marks ri­ge­ste kom­mu­ne, Gen­toft e, på pla­sti­ko­pe­ra­tio­ner som en, der bor i Es­b­jerg, skri­ver Me­tro­e­xpress. Tal fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut af­slø­rer sam­ti­dig, at det især er ope­ra­tio­ner af hæn­gen­de øjen­låg, der bli­ver ud­ført på sta­tens reg­ning, der fyl­der i sta­ti­stik­ken. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.