Mil­li­o­ner eft er­be­ta­les til ar­bejds­lø­se par

BT - - NYHEDER -

KON­TANT­HJÆLP

Om­kring 5.000 kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re får nu eft er­be­talt i alt 55 mil­li­o­ner kro­ner i kon­tant­hjælp, for­di 88 af lan­dets 98 kom­mu­ner i for­bin­del­se med sags­be­hand­lin­gen af gen­si­dig for­sør­ger­pligt ik­ke har over­holdt god for­valt­nings­skik. Det op­ly­ser be­skæft igel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen ( V).

» Der er ble­vet la­vet en sam­let un­der­sø­gel­se af, hvor­dan sa­ger­ne er ble­vet hånd­te­ret, og der har det vist sig, at der er en lang ræk­ke sa­ger, som er ble­vet fejl­ag­tigt hånd­te­ret, « si­ger mi­ni­ste­ren og ud­dy­ber:

» Det er util­freds­stil­len­de, at der har væ­ret så man­ge fejl i hånd­te­rin­gen af gen­si­dig for- sør­ger­pligt for sam­le­ven­de. Det er jo af­gø­ren­de, at myn­dig­he­der­ne over­hol­der de reg­ler, der er skabt – ik­ke mindst når det hand­ler om men­ne­sker og de­res for­sør­gel­se. «

Til­ba­ge­be­ta­lin­gen sker, eft er An­ke­sty­rel­sen i au­gust sid­ste år af­gjor­de, at det er ulov­ligt, hvis en kom­mu­ne kun un­der­ret­ter den ene part, når der træff es af­gø­rel­ser om gen­si­dig for­sør­ger­pligt. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.