Carls­berg kal­der æt­sen­de øl tilbage

BT - - NYHEDER -

An­ders Øster­by Møn­sted Carls­berg til­ba­ge­kal­der øl fra 680 pu­b­ber i Sve­ri­ge, for­di to men­ne­sker be­gynd­te at blø­de ud af mun­den eft er at ha­ve druk­ket øl af mær­ket Sta­ro­p­ra­men. Øllet skal eft er si­gen­de ha­ve in­de­holdt æt­sen­de ren­gø­rings­mid­ler, skri­ver Aft on­bla­det. Far­lig øl Over for det sven­ske nyheds­bu­reau TT un­der­stre­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef i Carls­berg, Hen­ric By­ström, at det er far­ligt at drik­ke øl af mær­ket Sta­ro­p­ra­men.

» Hvis du får fat i øllet, skal du straks rin­ge til myn­dig­he­der­ne. Det kan væ­re far­ligt at drik­ke, « si­ger Hen­ric By­ström. Rin­ge­de til værts­hus Op­da­gel­sen af den far­li­ge øl blev gjort mandag aft en, da en me­d­ar­bej­der på et vært­hus i Vests­ve­ri­ge fi k et opkald af en me­d­ar­bej­der fra Carls­berg.

» Carls­berg spurg­te, om jeg solg­te Sta­ro­p­ra­men i lø­bet af aft enen. Da jeg sva­re­de, at jeg solg­te øl­len, så gik der 20 mi­nut­ter før de bad mig la­de væ­re med at ser­ve­re øl­len til kun­der­ne, « si­ger bar­ten­de­ren til Aft on­bla­det.

Kom­mu­ni­ka­tions­che­fen i Carls­berg for­tæl­ler, at der er igang­s­at un­der­sø­gel­ser på bryg­ge­ri­et i Prag, hvor Sta­ro­p­ra­men pro­du­ce­res, for at fi nde ud, hvor­dan det æt­sen­de ren­gø­rings­mid­del kan væ­re hav­net i øl­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.