Fo­ge­den smi­der

Ulyk­ker­ne bli­ver ved med at ram­me Bonnie Cleo Andersen. I mor­gen står hun uden tag over ho­ve­d­et

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk pett@ bt. dk BT i man­dags. Fred­dy Ne­u­mann, PR- an­svar­lig for do­ku­men­ta­ren BTs forside i går. BT i går.

DR- DO­KU­MEN­TAR Den prosti­tu­e­re­de Bonnie Cleo Andersen, hvis apar­te liv se­er­ne fi k ind­blik i i pri­me­ti­me på DR søn­dag af­ten, bli­ver smidt ud af sit hus i Sorø på tors­dag. Der kom­mer fo­ge­den nem­lig for­bi. Som be­skre­vet i avi­sen i går, bli­ver hun smidt ud af sin le­je­bo­lig i Sorø, for­di hun ik­ke har be­talt hus­le­je.

Nu er der sat da­to på: Det sker på tors­dag, hvor fo­ge­den vil sør­ge for, at hun ry­ger ud. Kom­bi­ne­ret med de se­ne­ste døgns be­gi­ven­he­der er det nær­mest en ma­re­ridts­ag­tig tid, den prosti­tu­e­re­de kvin­de op­le­ver.

Nat­ten til lør­dag blev hen­des kæ­re­ste og bed­ste ven fun­det skudt i de­res ud­brænd­te Mer­ce­des. Ger­nings­mæn­de­ne hav­de eft er­føl­gen­de for­søgt at bræn­de bå­de bil og lig af. Bi­len blev fun­det ud­brændt ved Ka­lund­borg­vej ved Sorø.

To un­ge mænd - en på 19 år og en på 22 år - er ble­vet an­holdt i sa­gen. Knust af sorg BT kun­ne søn­dag for­tæl­le om Bonnie Cleo An­der­sens re­la­tion til de to dræb­te. Knust af sorg kun­ne hun så­le­des søn­dag se sig selv bli­ve land­skendt i do­ku­men­tar­fi lmen, hvor hun åbent for­tæl­ler om sit selv­had, sin anorek­si­syg- dom og sin afh æn­gig­hed af job­bet som prosti­tu­e­ret. Me­get me­re tragisk » Bon­nies si­tu­a­tion er som be­skre­vet i fi lmen, og den her si­tu­a­tion oveni gør selv­føl­ge­lig, at det he­le er me­re ulyk­ke­ligt. Det he­le er jo ble­vet me­re tragisk, når man mi­ster en af si­ne næ­re, « si­ger Fred­dy Ne­u­mann, der er PR- an­svar­lig for pro­du­cen­ten bag do­ku­men­ta­ren Hansen & Pe­der­sen Film.

Han for­tæl­ler, at fi lmen skul­le ha­ve væ­ret vist i ju­ni, men at den blev ud­skudt på grund af fol­ke­tings­val­get.

» At det he­le så fal­der sam­men med den tragedie, det er jo dob­belt ulyk­ke­ligt. Det er hjer­te­gri­ben­de. En­hver kan fo­re­stil­le sig, hvor­dan hun har det, « si­ger han. Bør­ne­ne sav­ner dem og­så Bonnie har og­så selv re­a­ge­ret på Fa­ce­book, eft er det kom frem, at hen­des kæ­re­ste og bed­ste ven var de to dræb­te i bi­len: ‘ In­gen må ta­ge min el­ske­de J. og bed­ste ven S.’, skri­ver hun og næv­ner, at og­så to af hen­des børn kom­mer til at sav­ne de to mænd.

‘ O. og N. kan ik­ke leve uden jer. Kom nu hjem, jeg kan ik­ke kla­re me­re. I var alt, hvad vi hav­de tilbage’, skri­ver hun på op­sla­get.

At døm­me ud fra do­ku­men­tar­fi lmen, så har li­vet langt­fra væ­ret en dans på ro­ser for den 39- åri­ge prosti­tu­e­re­de, der ik­ke ba­re væk­ker op­sigt på grund af sit er­hverv, men og­så på grund af hen­des kraft ige ma­keup og syn­li­ge ta­to­ve­rin­ger på den anorek­si­tyn­de krop. Væm­mes ved mæn­de­ne Iføl­ge Fred­dy Ne­u­mann er hun sta­dig syg af føl­ge­syg­dom­me som kon­se­kvens af sin spi­se­for­styr­rel­se, og fi lmen hand­ler og­så om hen­des kamp for at ta­ge på igen.

Af do­ku­men­tar­fi lmen frem­går det og­så, at hun væm­mes ved nog­le af de mænd, hun er sam­men med.

ONS­DAG 16. SEP­TEM­BER 2015

Jo­nas Pet­ter­sen ’’ At det he­le så fal­der sam­men med den tragedie, det er jo dob­belt ulyk­ke­ligt. Det er hjer­te­gri­ben­de. En­hver kan fo­re­stil­le sig, hvor­dan hun har det

» Bon­nies si­tu­a­tion er som be­skre­vet i fil­men, og den her si­tu­a­tion oveni gør selv­føl­ge­lig, at det he­le er me­re

ulyk­ke­ligt. Det he­le er jo ble­vet me­re tragisk, når man mi­ster en af si­ne næ­re, « si­ger Fred­dy Ne­u­mann, der er PR- an­svar­lig for pro­du­cen­ten

bag do­ku­men­ta­ren. Fo­to: Hansen & Pe­der­sen/

Film & Fjern­syn

Nat­ten til lør­dag blev Bon­nies kæ­re­ste og bed­ste ven fun­det skudt i de­res ud­brænd­te Mer­ce­des. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.