God­kend­te film trods sin sorg

BT - - NYHEDER -

FUL­DE AC­CEPT

Da do­ku­men­tar­fil­men om Bonnie Cleo Andersen løb over skær­men i søn­dags, så var det med ho­ved­per­so­ne­nens ful­de ac­cept. Og det er selv­om Bonnie Cleo Andersen al­le­re­de på det tids­punkt vid­ste, at hen­des kæ­re­ste og bed­ste ven, var ble­vet dræbt. Over for blandt an­det in­struk­tø­ren Met­te Korsgaard holdt Bonnie Cleo Andersen dog fast i, at do­ku­men­ta­ren skul­le sen­des.

Det for­tæl­ler PR- an­svar­lig for pro­du­cen­ten bag do­ku­men­ta­ren Hansen & Pe­der­sen Film Fred­dy Ne­u­mann

» Se­ne­st søn­dag spurg­te vi hen­de, om hun var sik­ker og tryg ved, at DR vi­ste fil­men, og det var hun. Og hun øn­ske­de fort­sat at fil­men skul­le vi­ses. Den­ne her tragedie gør så det he­le me­re van­ske­ligt bag­ef­ter, « si­ger Fred­dy Ne­u­mann, der ken­der Bonnie Cleo Andersen. En klog kvin­de Men har hun væ­ret i stand til at vur­de­re kon­se­kven­ser­ne af at væ­re med i en do­ku­men­tar som den­ne?

» Bonnie er en klog kvin­de. Hun har væ­ret i me­di­er­ne før. Hun er en stærk kvin­de, som godt kan over­skue kon­se­kven­ser­ne. Og hun er og­så et me­get vel­o­ri­en­te­ret men­ne­ske. «

Kan det ik­ke væ­re svært for en som hen­de, at vur­de­re kon­se­kven­ser­ne af at væ­re med i en do­ku­men­tar, der går så tæt på et så stig­ma­ti­se­ren­de er­hverv?

» Vi me­ner ik­ke, at man skal døm­me hen­de på hen­des pro­fes­sion, - ved at stå frem er hun med­vir­ken­de til at af­stig­ma­ti­se­re de prosti­tu­e­re­de. « Fo­to­se­rie fra 2012 » Bonnie er en me­get in­tel­li­gent kvin­de, og hun er me­get me­get be­vidst om sin egen si­tu­a­tion. Og det er ik­ke før­ste gang hun bli­ver eks­po­ne­ret. Hun er et me­get an­svars­be­vidst men­ne­ske som si­ger, at jeg kan bå­de væ­re prosti­tu­e­ret og mor på sam­me tid, « ly­der vur­de­rin­gen fra Fred­dy Ne­u­mann.

Den prosti­tu­e­re­de kvin­de har da og­så før eks­po­ne­ret sig selv, po­in­te­r­er Fred­dy Ne­u­mann.

Blandt an­det i en fo­to­se­rie fra 2012, hvor det mest kend­te bil­le­de er ble­vet hædret med pri­sen for året pres­se­fo­to. Det vi­ser en æl­dre mand, der lig­ger oven på Bonnie Cleo Andersen og har sex med hen­de, alt imens hun stir­rer op i luf­ten med et tomt blik.

» Det er en me­get smuk og be­væ­gen­de fo­to­se­rie, « si­ger Fred­dy Ne­u­mann.

» Bonnie er en klog kvin­de. Hun har væ­ret i me­di­er­ne før. Hun er en stærk kvin­de, som godt kan over­skue kon­se­kven­ser­ne, « si­ger Fred­dy Ne­u­mann, der ken­der Bonnie Cleo Andersen.

Fo­to: Hansen & Pe­der­sen/ Film & Fjern­syn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.