Des­pe­rat kamp mod ti­den

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

KLI­MA OG MIL­JØ Det schweizi­ske mil­jø­mi­ni­ste­ri­um har ta­get al­ter­na­ti­ve me­to­der i brug for at red­de den store Rho­ne Gla­ci­er i den syd­li­ge af lan­det tæt på græn­sen til Ita­li­en. Gletsje­ren er un­der ha­stig neds­melt­ning og for at red­de den er den dæk­ket med hvi­de tæp­per. Et fl ag mar­ke­rer ind­gan­gen til en lang og sno­et is­grot­te med gli­tren­de blå væg­ge og et loft , hvor­fra det dryp­per ned. Det er den­ne po­pu­læ­re turi­stat­trak­tion, som tæp­per­ne be­skyt­ter.

» I de sid­ste ot­te år har de væ­ret nødt til at dæk­ke is­grot­ten med tæp­per for at brem­se is­smelt­nin­gen, « si­ger David Vol­ken, gla­cio­log ved det schweizi­ske mil­jø­mi­ni­ste­ri­um, iføl­ge AFP.

Tæp­per­ne kan an­gi­ve­ligt re­du­ce­re is­smelt­nin­gen med op til 70 pct., og til­dæk­nin­gen fort­sæt­ter et godt styk­ke op ad den så­kald­te gletsjer- tun­ge. Men det er kun en mid­ler­ti­dig løs­ning.

» Det vil brem­se tin­ge­ne i et år el­ler to, men en dag bli­ver de nødt til at ta­ge tæp­per­ne væk, for­di isen ne­de­nun­der vil væ­re væk, « for­kla­rer 76- åri­ge Je­an- Pi­er­re Gu­ig­nard, som så gletsje­ren for før­ste gang i 1955.

Selv om gletsje­ren er dæk­ket til med tæp­per, mi­ster den mel­lem 10 og 12 cen­ti­me­ters tyk­kel­se på en varm dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.