Eri­trea- sag kan ko­ste FN- po­sten

Martin Li­de­gaard me­ner, at den da­væ­ren­de re­ge­rings klun­te­de hånd­te­ring kan ko­ste Hel­le Thor­ningS­ch­midt pre­sti­ge­fyldt FN- post

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk

ONS­DAG 16. SEP­TEM­BER 2015

ERI­TREA- SAG Den tid­li­ge­re ra­di­ka­le uden­rigs­mi­ni­ster Martin Li­de­gaard ret­ter nu skyt­set imod sin tid­li­ge­re chef Hel­le Thor­ning- Sch­midt i den så­kald­te Eri­trea- sag. Han me­ner, at den da­væ­ren­de SRre­ge­rings klun­te­de hånd­te­ring af sa­gen kan kom­me til at ko­ste Hel­le Thor­ning- Sch­midt po­sten som chef for FNs Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­at. Det skri­ver Ber­ling­s­ke. » Jeg tror ik­ke, at rap­por­ten i sig selv har be­tyd­ning for Hel­le Thor­ning- Sch­midts kan­di­da­tur. Men det kan hånd­te­rin­gen af rap­por­ten me­get vel ha­ve, si­ger Martin Li­de­gaard til avi­sen.

Bag­grun­den for hans ud­ta­lel­ser er den stærkt kri­ti­se­re­de Eri­trea­rap­port, som den da­væ­ren­de SRre­ge­ring be­stil­te, for­di der plud­se­lig kom man­ge asylan­sø­ge­re fra Eri­trea til Dan­mark. Iføl­ge kri­ti­ke­re var der ta­le om po­li­tisk be­stilt ar­bej­de, hvor kon­klu­sio­ner­ne var gi­vet på for­hånd, for­di man ik­ke øn­ske­de eri­tre­e­re til Dan­mark. Rap­por­ten kon­klu­de­re­de da og­så i før­ste om­gang, at eri­tre­er­ne godt kun­ne sen­des tilbage uden ri­si­ko for for­føl­gel­se og tor­tur. Men si­den hag­le­de kri­tik­ken ned over rap­por­ten fra blandt an­det em­beds­mænd og rap­por­tens eg­ne kil­der, og det be­tød, at Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen drop­pe­de rap­por­tens kon­klu­sio­ner som grund­lag for asyl- be­hand­lin­ger­ne. Rap­port er fort­sat i spil Martin Li­de­gaards bredsi­de kom­mer ef­ter, at Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand tirs­dag kri­ti­se­re­de Justits­mi­ni­ste­ri­ets hånd­te­ring af Eri­trea- sa­gen, som eks­plo­de­re­de i hæn­der­ne på den nu­væ­ren­de S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen. Hun var ju­stits­mi­ni­ster på det tids­punkt.

For selv­om rap­por­ten ik­ke bru­ges af Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen me­re, så er den ik­ke for­melt truk­ket tilbage af de dan­ske myn­dig­he­der. Det be­ty­der, at blandt an­det Stor­bri­tan­ni­en bru­ger rap­por­ten til at af­vi­se eri­tre­e­re.

» Det er en helt uhold­bar si­tu­a­tion. Det gi­ver in­gen me­ning, at vi ik­ke vil an­ven­de rap­por­ten i Dan­mark, for­di vi ik­ke fin­der den tro­vær­dig, men at bri­ter­ne an­ven­der den, for­di vi ik­ke har mands­mod til at træk­ke den tilbage. Der­for op­for­drer jeg kraf­tigt de re­le­van­te mi­ni­ste­ri­er til at træk­ke den tilbage. For hvis vi ik­ke vil an­ven­de den, hvor­for skul­le an­dre lan­de så gø­re det? Dan­mark har et an­svar her, « si­ger han til Ber­ling­s­ke.

Martin Li­de­gaards kri­tik er op­sigtsvæk­ken­de, for­di den er mønt­et på den re­ge­ring, han selv var en del af for få må­ne­der si­den. Selv me­ner Martin Li­de­gaard dog ik­ke, at han har no­get an­svar i sa­gen, for­di rap­por­ten var et an­lig­gen­de for Justits­mi­ni­ste­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.