Mod­ta­gel­se hos Dansk In­du­stri med forsk­nings­mi­ni­ste­ren

BT - - NYHEDER -

9. sep­tem­ber 2015 2. sep­tem­ber 2015 Tre gla­de astro­nau­ter: Ai­dyn Aim­be­tov fra Ka­sak­h­stan Ser­gei Vol­kov fra Rusland og dan­ske An­dreas Mo­gen­sen in­den op­sen­del­sen til ISS. Ser­gei Vol­kov skal på en seks må­ne­ders mis­sion om bord på ISS. Ai­dyn og An­dreas skal kun væ­re væk i 10 da­ge. Fo­to: Ser­gei Il­nit­sky/ Epa 12. SEP­TEM­BER 2015 So­juz TMA- 16M- kaps­len på vej ned mod Jor­den, nær­me­re be­stemt Ka­sak­h­stan. Faldskær­men er en del af ud­sty­ret for at ta­ge far­ten af far­tø­jet. Be­sæt­nin­gen re­tur er rus­si­ske Gen­na­dy Pa­dal­ka, Ai­dyn Aim­be­tov fra Ka­sak­h­stan og An­dreas Mo­gen­sen. Fo­to: Yuri Ko­chet­kov/ REU­TERS 12. sep­tem­ber 2015 Den 10- da­ges mis­sion er slut for An­dreas, men fast grund un­der fød­der­ne får han først ef­ter at he­le be­sæt­nin­gen er ble­vet bå­ret ud. Ef­ter en tur i vægt­løs til­stand mi­ster man nem­lig bå­de mu­skel­mas­se og ba­lan­ce­ev­ne – især, hvis man som den rus­si­ske astro­naut har væ­ret vægt­løs gen­nem et halvt år. Fo­to: Afp/ Ho/ Esa / Step­ha­ne Cor­va­ja 12. sep­tem­ber 2015 To- åri­ge Emily i ar­me­ne på sin ’ for­fløj­ne’ far ved mod­ta­gel­sen i Köln, hvor og­så An­dreas’ hu­stru, Ce­ci­lie, ven­te­de. Fo­to: Si­mon Skip­per

Ny dag på kon­to­ret. An­dreas har travlt med de prø­ver, han skal fo­re­ta­ge i rum­met – her et eks­pe­ri­ment med at ren­se drik­ke­vand. Fo­to: Fa­ce­book/ An­dreas Mo­gen­sen

So­juz- ra­ket­ten sky­des af sted. Det sam­me er Dan­ske An­dreas Mo­gen­sen. Ot­te mi­nut­ter ef­ter op­sen­del­sen er han i vægt­løs til­stand. Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.