An­dreas t/ r

Seks år eft er ud­væl­gel­sen som astro­naut, 14 da­ge eft er op­sen­del­sen og fi re da­ge eft er lan­din­gen skal An­dreas Mo­gen­sen i dag hyl­des af Dron­nin­gen

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

HIM­MELSK Han har til­ba­gelagt næ­sten syv mil­li­o­ner ki­lo­me­ter i svim­len­de fart rundt om Jor­den og har kun­net kig­ge fa­sci­ne­ret ud på ik­ke fær­re end 160 so­l­op­gan­ge i lø­bet af blot 10 da­ge. I dag er han – 38- åri­ge An­dreas Mo­gen­sen, Dan­marks før­ste og hidtil ene­ste astro­naut – tilbage med fast dansk grund un­der fød­der­ne og bli­ver i eft er­mid­dag hyl­det og mod­ta­get af bå­de dron­ning Mar­gret­he på Ama­li­en­borg og af ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen ( V) i In­du­stri­ens Hus på Rå­d­hus­plad­sen i København.

16. sep­tem­ber 2015

Hos Dansk In­du­stri vil han præ­sen­te­re de fo­re­lø­bi­ge resultater af sit in­ten­si­ve ar­bej­de om bord på Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ISS, hvor han i vægt­løs til­stand i lø­bet af knap ot­te døgn i det eu­ro­pæ­i­ske rum­la­bo­ra­to­ri­um Co­lum­bus har ud­ført fl ere end 10 for­skel­li­ge vi­den­ska­be­li­ge eks­pe­ri­men­ter for for­ske­re i he­le Eu­ro­pa.

Der­eft er får han for­ment­lig be­hov for at stram­me slip­seknu­den, når tu­ren går til Ama­li­en­borg, hvor den 38- åri­ge dan­ske ESA- astro­naut skal i au­di­ens hos dron­ning Mar­gret­he, som på eget ini­ti­a­tiv har yt­ret øn­ske om at mø­de An­dreas Mo­gen­sen per­son­ligt.

» Astro- An­dreas « , som er det kæ­le­navn, den dan­ske pres­se har hæf­tet på den am­bi­tiø­se og sær­de­les imø­de­kom­men­de astro­naut, kom-

16. sep­tem­ber 2015 mer ik­ke til at hvi­le på de jor­di­ske laur­bær, mens han er i sit fø­de­land på vi­sit fra sit hjem, der lig­ger i Köln. Sam­me sted, der hu­ser Den Eu­ro­pæ­i­ske Rum­fart­sor­ga­ni­sa­tion ESAs træ­nings­cen­ter, hvor han i åre­vis har gen­nem­gå­et en hård, in­tens træ­ning og ud­dan­nel­se som en del af for­be­re­del­ser­ne til Iriss- mis­sio­nen. Ama­li­en­borg kal­der An­dreas En mis­sion han net­op sam­men med en rus­sisk og en ka­sak­h­stansk kos­mo­naut har gen­nem­ført og vendt sik­kert tilbage fra eft er at ha­ve ud­ført de giv­ne op­ga­ver på rum­sta­tio­nen til et rent 12- tal.

Mens han er i Dan­mark de kom­men­de da­ge, skal han ud­over at præ­sen­te­re si­ne resultater, stille sig til rå­dig­hed for pres­sen og til au­di­ens på Ama­li­en­borg, hol­de fored­rag

17. sep­tem­ber 2015 på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet om rum- mis­sio­nen tors­dag samt fre­dag for­mid­dag mø­de 243 sko­lebørn fra 4.- 6. klas­se­trin på Ty­cho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um.

Her får de hel­di­ge, som det er lyk­ke­des at få plads til ar­ran­ge­men­tet, ind­blik i hans rum­færd, li­ge­som han vil væ­re med til at sen­de bør­ne­ne rundt i og om­kring Pla­ne­ta­ri­et til et sær­ligt astro­naut- stjer­ne­løb.

Som en del af lø­bet får bør­ne­ne blandt an­det mu­lig­hed for at le­ge med ra­ket­ter.

Præ­cis sam­me pas­sion, som den nu 38- åri­ge An­dreas Mo­gen­sen hav­de al­le­re­de som fi re- årig, da han sat­te sig som sit er­klæ­re­de mål og store drøm, at han en dag selv vil­le bli­ve skudt ud i rum­met som va­ske­æg­te astro­naut.

Hvil­ken rej­se!

18. sep­tem­ber 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.