Shit­storm har ramt TV2 og DR

Den fæl­les ind­sam­ling til ka­ta­stro­fe­om­rå­der­ne i og om­kring Sy­ri­en er kom­met i mod­vind

BT - - NYHEDER - Jep­pe Elkjær Andersen je­pa@ bt. dk

IND­SAM­LING TV2 og DR er ramt af en ge­val­dig shit­storm på Fa­ce­book, ef­ter de to me­di­e­hu­se har valgt at gå sam­men med 12 nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner for at sam­le pen­ge ind til ’ de ka­ta­stro­fe­ram­te om­rå­der i og om­kring det bor­ger­krigs­hær­ge­de Sy­ri­en’. Man­ge vil ik­ke støt­te med en kro­ne og ef­ter­ly­ser hjælp til sva­ge og ud­sat­te i Dan­mark. » Aflys je­res lort og lav en ind­sam­ling til no­get for­nuf­tigt « ( Claus Ol­sen).

» NEJ – ik­ke me­re – vi har hjul­pet nok. Mit tv er luk­ket søn­dag. Fa­mi­li­en spil­ler bræt­spil i ste­det « ( Kät­he Skjold­borg).

» TV2 fan­den nej, jeg har ik­ke råd til det, når jeg er på kon­tant­hjælp. Og hav­de jeg råd, hav­de ik­ke få­et en rø­de re­je til det. Man skal jo li­ge hu­ske, at de er util­fred­se med vo­res hjælp i læng­den. Vi kun­ne jo star­te med at få det or­dent­lig til at vir­ke her hjem­me først. Vi luk­ker sko­ler, bi­bli­o­te­ker, Sy­ge­hu­se, Falck- sta­tio­ner, læ­ge­vag­ter, Bør­ne­ha­ver. Og vi spa­rer ved de æl­dre. Og så vi­de­re og så vi­de­re . Hvad med at TV2 lod væ­re med at sen­de i to da­ge om al­le de flygt­nin­ge. « ( Glenn Stø­jer)

» Jeg væm­mes hver­gang TV2 og DR1 rå­ber op om at sam­le ind og støt­te folk i ud­lan­det. HVAD med at støt­te vo­res eg­ne først? Nej fy for fan­den for en dob­belt­moral, der kom­mer in­gen støt­te fra vo­res fa­mi­lie. I skul­le skam­me jer og hel­ler tæn­ke på vo­res eg­ne lands­mænd og kvin­der. I er snart vær­re end de IS ban­dit­ter. Føj si­ger jeg ba­re. Ba­re vent til det bli­ver jer, der kom­mer til at fø­le det på egen krop « ( Hen­rik Logn­berg). Fle­re hund­re­de kom­men­ta­rer De fi­re oven­stå­en­de ek­semp­ler er blot et lil­le ud­snit af de man­ge hun- dre­de vre­de og fru­stre­re­de kom­men­ta­rer, som TV2 Dan­mark har få­et på et af ef­ter­hån­den fle­re op­slag om ind­sam­lin­gen, der har få­et nav­net ’ Hjælp Nu’.

Og­så hos Dan­marks Ra­dio har op­slag om ind­sam­lin­gen på Fa­ce­book få­et folk til ta­ster­ne. Og selv­om to­nen der er me­re for­son­lig, er der og­så en del ne­ga­ti­ve kom­men­ta­rer. Ek­sem­pel­vis:

’ Ja, i får ik­ke en ene­ste øre fra mig!!! Tænk at mi­ne li­censkro­ner skal gå til je­res frem­me af is­la­mi­se­ring af Dan­mark, i skul­le sam­le ind til Dan­mark i ste­det. Des­u­den er der næ­sten li­ge så man­ge af­g­ha­ner der kom­mer her­til. Be­kvem­me­lig­heds­ind­van­dre­re!!!’ ( Jør­gen Andersen).

DRs Kå­re Qu­ist og TV2s Ce­ci­lie Beck er vær­ter for det fæl­les ind­sam­lingsshow, der vil sæt­te fo­kus på ka­ta­stro­fen i Sy­ri­en, men som har rejst en flod­bøl­ge af møg på de so­ci­a­le me­di­er. Ar­kiv­fo­tos: jep­pe Mi­cha­el jen­sen og Mi­clos Sz­la­bo, DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.