Må­ske fal­ske pro­fi­ler ind­blan­det

BT - - NYHEDER - Met­te Møl­gaard mm­he@ bt. dk Mads Kæms­gaard Eber­holst, for­sker i so­ci­a­le me­di­er

FRON­TER OG FØ­LEL­SER De­bat­ter om flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen er of­te fø­lel­ses­la­de­de, så det er ik­ke over­ra­sken­de, at TV2 og DR har mod­ta­get ne­ga­ti­ve kom­men­ta­rer til de­res fæl­les ind­sam­lingsshow ’ Hjælp Nu’ på søn­dag. Men det er over­ra­sken­de, at to­nen er så hård, og at kom­men­ta­rer­ne er så man­ge. Det me­ner Mads Kæms­gaard Eber­holst, der for­sker i so­ci­a­le me­di­er.

» At det så har ud­vik­let sig til en re­gu­lær shit­storm, det var ik­ke for­ud­si­ge­ligt. Jeg er ri­me­lig overrasket over om­fan­get. Det er mær­ke­ligt, for så­dan en ind­sam­ling er re­la­tivt go­dar­tet, og det kan man ik­ke ha­ve så me­get imod, « si­ger Mads Kæms­gaard Eber­holst.

Da han blev spurgt, hvor slemt det kun­ne bli­ve med de her kom­men­ta­rer, hav­de han ik­ke reg­net med, at det vil­le bli­ve så slemt. Men han må nu er­ken­de, at det er ’ en af de helt store’.

» Jeg må til­stå, at det kom­mer lidt bag på mig, at der er så man­ge men­ne­sker, der de­ler den her fø­lel­se af for­ar­gel­se over, at man ik­ke ryk­ker på det næ­re. «

TV2 og DR har op­le­vet en så­kaldt ’ shit­storm’, ef­ter tv- sta­tio­ner­ne med­del­te, at de gik sam­men om ind­sam­lingsshowet, der støt­ter Sy­ri­en og de om­kring­lig­gen­de lan­de. Man­ge dan­ske­re me­ner, at der i ste­det bur­de fo­ku­se­res på de ud­sat­te bor­ge­re her­hjem­me. Lok­ker høj­re­o­ri­en­te­re­de frem Men hvem står bag kom­men­ta­rer­ne?

» Det er i en høj grad helt al­min­de­li­ge men­ne­sker som hr. og fru Dan­mark, der fa­rer i blæk­hu­set i den­ne her ty­pe shit­storm. Men når man har med flygt­nin­ge at gø­re, vil der og­så væ­re høj­re­o­ri­en­te­re­de med fal­ske Fa­ce­book- pro­fi­ler, der går ind i de­bat­ten for at af­spo­re den og ska­be op­mærk­som­hed på det, de me­ner, er vig­tigt, « si­ger Mads Kæms­gaard Eber­holst.

» Når man be­gyn­der at ta­le grimt, så ta­ler an­dre og­så grimt. Den­ne de­bat er et klas­se­ek­sem­pel på, at det kan frem­me det her had­ske ind­hold, « slut­ter for­ske­ren.

’’ Jeg er ri­me­lig overrasket over om­fan­get. Det er mær­ke­ligt, for så­dan en ind­sam­ling er re­la­tivt go­dar­tet, og det kan man ik­ke ha­ve så me­get imod

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.