IOS 9 til iPho­ne og iPad i dag

BT - - NYHEDER - Jes­per Chri­sti­an­sen jchr@ bt. dk

STY­RE­SY­STEM Læn­ge­re bat­te­rile­ve­tid, bed­re sik­ker­hed og me­re mul­ti­ta­sking: I dag kom­mer den nye IOS 9 til iPho­ne og iPad Er du træt af, at din iPho­ne ik­ke kan hol­de strøm, el­ler at du ik­ke kan se en vi­deo fra Youtube på din iPad, sam­ti­dig med at du sur­fer på net­tet? Så er der godt nyt i ven­te, når Ap­ple i dag lan­ce­rer den nye ud­ga­ve af de­res sty­re­sy­stem, nem­lig iOS 9. Hvis du er in­de­ha­ver af en­ten en iPho­ne el­ler iPad, kan du se frem til nye og spæn­den­de æn­drin­ger. Her­un­der kan du læ­se lidt om nog­le af de nye funk­tio­ner, som føl­ger med iOS 9:

• Læn­ge­re bat­te­rile­ve­tid. Det kan ir­ri­te­re de fl este, når ens smartp­ho­ne plud­se­lig lø­ber tør for strøm. Ap­ple har med iOS 9 for­søgt at kom­me pro­ble­met i mø­de, ved at la­ve en ny ’ low power’- funk­tion, som skul­le gi­ve én ti­mes ek­stra bat­te­rile­ve­tid.

• Bed­re mul­ti­ta­sking på iPad. Nu bli­ver det mu­ligt at åb­ne og bru­ge fl ere ap­ps på skær­men sam­ti­dig, hvor det før kun har væ­ret mu­ligt at be­nyt­te sig af en en­kelt. Man kan alt­så se frem til at af­spil­le Youtu­be­vi­deo­er sam­ti­dig med, at man skri­ver mail, el­ler er på Fa­ce­book.

• For de nyheds­in­ter­es­se­re­de kom­mer der en ny nyheds- app, som sam­ler og sor­te­rer nyhe­der spe­ci­fi kt til den en­kel­te bru­ger, ud fra per­son­li­ge in­ter­es­ser.

• Ap­ple Maps- ap­pen får og­så et løft , og det vil nu væ­re mu­ligt at ind­dra­ge off ent­lig trans­port i sin ru­te­vej­led­ning, li­ge­som man ken­der det fra kon­kur­ren­ten Goog­le Maps. I før­ste om­gang vil funk­tio­nen kun­ne bru­ges i 20 by­er i USA og Ki­na, så dan­ske iPho­ne- eje­re må ven­te lidt med den­ne funk­tion. Det vi­des end­nu ik­ke, hvor­når den kom­mer til at om­fat­te Dan­mark.

• Yder­li­ge­re sik­ker­hed. Den fi re­cif­re­de ko­de, man skal ind­ta­ste, hver gang man log­ger på sin iPho­ne el­ler iPad, bli­ver er­stat­tet med en ko­de på yder­li­ge­re to cif­re, alt­så seks i alt. Der­u­d­over bli­ver der og­så til­fø­jet et nyt ta­sta­tur, som ger­ne skul­le væ­re end­nu hur­ti­ge­re at skri­ve på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.