Fyr rig­tigt op for var­men

BT - - NYHEDER - Fan­nie Isa­bel Cou­derc Pram­m­ing, Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Iris

FYRINGSSÆSON Vil du und­gå kol­de fød­der og sam­ti­dig spa­re pen­ge, når vi om lidt skal til at skrue op for ra­di­a­to­rer­ne? Det er nem­me­re, end du tror. Det hand­ler blot om, at man skru­er grad­vist op, ly­der det fra det stor­kø­ben­havn­ske for­sy­nings­sel­skab Ho­for, der har en ræk­ke råd til for­bru­ger­ne om at fy­re på en øko­no­misk for­svar­lig fa­con.

» Selv­om man kan ha­ve lyst til med det sam­me at skrue ter­mosta­ten op på fuld styr­ke, når det bli­ver køli­ge­re ef­ter de var­me som­mer­må­ne­der, så er der man­ge pen­ge at spa­re ved at tæn­de lang­somt for fj ern­var­men. En al­min­de­lig fa­mi­lie kan spa­re op mod 2.000 kro­ner på en fyringssæson ved at føl­ge et par nem­me an­vis­nin­ger, « si­ger Tho­mas Bis­gaard, ener­gi­rå­d­gi­ver hos Ho­for. Frem­løb på 40 gra­der Ener­gi­sel­ska­bet rå­der for­bru­ger­ne til at sæt­te frem­løb­ster- mo­sta­ten, der re­gu­le­rer var­men på van­det i ra­di­a­to­rer­ne, på knap 40 gra­der, når fy­rings­sæ­so­nen be­gyn­der.

» Der er in­gen grund til, at du skru­er ov­nen op på fuld styr­ke, hvis du blot skal hol­de ma­den lun. På sam­me må­de kan man sag­tens nø­jes med at sæt­te ter­mosta­ten på fj ern­var­me­an­læg­get, så tem­pe­ra­tu­ren på van­det, der lø­ber frem til ra­di­a­to­rer­ne, blot er på mel­lem 35- 40 gra­der i be­gyn­del­sen af fy­rings­sæ­so­nen, « si­ger Tho­mas Bis­gaard. Fem gra­der me­re i ok­to­ber Han anbefaler, at man i ok­to­ber, når kul­den ty­pisk mel­der sin an­komst for al­vor, hæ­ver tem­pe­ra­tu­ren på an­læg­get med fem gra­der. Der­eft er hæ­ver man så ter­mosta­ten yder­li­ge­re fem gra­der, når be­ho­vet mel­der sig.

Ud­over at få råd til stør­re ju­le­ga­ver, kan man og­så gå ind i den kol­de tid med grøn­ne­re samvit­tig­hed, hvis man skru­er rig­tigt op, på­pe­ger ener­gi­rå­d­gi­ve­ren. En fa­mi­lie i villa kan ale­ne ved at skrue rig­tig op for var­men spa­re kli­ma­et for op imod et halvt ton CO2 om året. Når fy­rings­sæ­so­nen be­gyn­der,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.