Nu er det slut m

For 48.000 bo­li­ge­je­re er det i år slut med af­drags­fri­hed - pri­sen for at bo i egen bo­lig me­re end fi­redob­les for nog­le

BT - - PRIVATØKONOMI - An­dreas Bach Hou­gaard ahou@ bt. dk larh@ bt. dk Gu­i­den er ud­ar­bej­det af For­bru­ger­rå­det Tænk

BOM­BE Hund­redt­u­sind­vis af bo­li­ge­je­re kan se frem til en mar­kant stig­ning i bo­li­g­ud­gif­ten på op til me­re end det fi­redob­bel­te. Det skyl­des, at den 10- åri­ge af­drags­fri­hed for fle­re og fle­res ved­kom­men­de snart er op­brugt. I vær­ste fald kan det en­de med, at hu­set ry­ger på tvangs­auk­tion, hvis ik­ke man er for­be­redt, ad­va­rer eks­per­ter. Iføl­ge BRFkre­dit vil 48.000 bo­li­ge­je­re lø­be tør for af­drags­fri­hed ba­re i år, og 300.000 fle­re i pe­ri­o­den 20162020. Det kan ram­me bo­li­ge­jer­ne hårdt, da de ri­si­ke­rer en ko­los­sal hus­le­jestig­ning, hvis ik­ke de er for­be­red­te, for­tæl­ler Mor­ten Bruun Pe­der­sen, som er se­ni­o­r­ø­ko­nom i For­bru­ger­rå­det Tænk.

» Den­gang man fik lov til at til­by­de af­drags­frie lån, var det til­tænkt ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tio­ner, f. eks. så man ik­ke ri­si­ke­re­de at gå på tvang ved en skils­mis­se. Det blev dog ind­ført i rå­d­giv­nin­gen, så det nær­mest var kuty­me at gø­re det. Det be­gyn­der at lø­be ud nu, og vi kan ik­ke ude­luk­ke, at der er nog­le, som får store øko­no­mi­ske pro­ble­mer af det her, « for­tæl­ler han.

Mu­lig­he­den for af­drags­fri­hed­blev til­gæn­ge­lig i 2003, men først fra 2005 og frem be­gynd­te bo­li­ge­jer­ne vir­ke­lig at be­nyt­te sig af den. Det be­ty­der, at man­ge kun­der nu ram­mer den 10- åri­ge græn­se. Det er dem, som in­gen fri­vær­di har i de­res bo­lig, og dem, som ik­ke har brugt pen­ge­ne på at be­ta­le af på an­den dy­re­re gæld, der nu en­der med at sid­de hårdt i det. Har man imid­ler­tid fri­vær­di i hu­set, er det mu­ligt at lå­ne pen­ge til at af­dra­ge. Man vil sta­dig­væk få en hø­je­re må­ned­lig ydel­se end nu. Eks­pert: Umu­ligt at be­ta­le Mor­ten Bruun Pe­der­sen er se­ni­o­r­ø­ko­nom i For­bru­ger­rå­det Tænk. Han vur­de­rer, det kan gå hen at bli­ve et ‘ kæm­pe­stort pro­blem’ for rig­tig man­ge bo­li­ge­je­re, gan­ske en­kelt for­di nog­le sim­pelt­hen ik­ke vil kun­ne fin­de pen­ge i bud­get­tet til stig­nin­gen. Det vil tvin­ge dem til at op­ta­ge nye, dy­re­re lån, og der­med er en pri­va­tø­ko­no­misk ond spiral i gang.

En rap­port fra Er­hvervs- og Vækst­sty­rel­sen fra 2014 an­slår, at 3.000- 4.000 hus­stan­de vil kom­me i øko­no­mi­ske pro­ble­mer, når af­drags­fri­he­den ud­lø­ber i 2015. Sam­me rap­port vi­ser, at det an­tal vil sti­ge til 7.000 i 2019. Bom­be un­der bo­li­ge­je­re BRFkre­dit har reg­net på kon­se­kven­ser­ne af den mang­len­de af­drags­fri­hed, og kom­mer med et ek­sem­pel på, hvor me­get ens må­ned­li­ge ydel­se vil sti­ge, for et gi­vet F1- lån på en mil­li­on kro­ner med va­ri­a­bel ren­te op­ta­get i 2006: Fra 910 kr. til 4.750 kr. - sva­ren­de til en stig­ning på 422 pro­cent. Stig­nin­gen i ydel­se blandt kun­der af et gi­vet fast­for­ren­tet lån på sam­me be­løb vil i BRFkre­dits be­reg­nin­ger ik­ke væ­re li­ge så vold­som, men vil be­stemt og­så væ­re til at fø­le på: Fra 2.870 kr. til 5.500 kr., sva­ren­de til en stig­ning på 92 pro­cent, hvil­ket næ­sten er en for­dob­ling.

Det er dis­se spring i ydel­sen, som gør, at re­al­kre­di­tin­sti­tut­tet nu re­a­ge­rer. Si­tu­a­tio­nen vil dog væ­re for­skel­lig fra kun­de til kun­de, og der­for rå­der un­der­di­rek­tør i BRFkre­dit Tom Pal­ving til, at man ta­ler med sin rå­d­gi­ver hur­tigst mu­ligt. Det bak­ker bå­de Mor­ten Bruun Pe­der­sen fra For­bru­ger­rå­det Tænk og den uaf­hæn­gi­ge re­al­kre­dit­kon­su­lent Martin Rie­del fra re­al­kre­dit­kon­su­len­ten. dk op om.

» I ud­gangs­punk­tet er det bed­ste, man kan gø­re, at ta­ge fat i sin bank og hø­re, hvil­ke mu­lig­he­der man har. Ef­ter­føl­gen­de rå­der jeg til, at man går til en uaf­hæn­gig rå­d­gi­ver for at få kig­get ban­kens til­bud ef­ter i søm­me­ne og hol­de det op imod de pro­duk­ter, an­dre ban­ker til­by­der, « si­ger Martin Rie­del.

ONS­DAG 16. SEP­TEM­BER 2015

Lars Lin­de­vall Hansen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.