BMW- chef kol­lap­ser for­an pu­bli­kum

BT - - NYHEDER - Jep­pe Elkjær Andersen je­pa@ bt. dk

MO­TOR- SHOW Un­der en stort an­lagt præ­sen­ta­tion af en ny BMW- bil kol­lap­se­de top­che­fen for bil­fa­bri­kan­ten, Ha­rald Kru­e­ger, på sce­nen for­an om­kring 1.000 per­so­ner. Se de dra­ma­ti­ske billeder her. Det var egent­lig me­nin­gen, at det var BMWs bi­ler, der skul­le væ­re i fo­kus. Men så­dan end­te det ik­ke, da fi rma­ets nye chef, Ha­rald Kru­e­ger, stod på sce­nen i Frank­furt un­der årets store bils­how kendt som IAA Frank­furt Mo­tors­how tid­li­ge­re tirs­dag.

Li­ge plud­se­lig faldt Kru­e­ger sam­men, mens han stod på sce­nen un­der en præ­sen­ta­tion ved mo­tors­howet, der be­skri­ves som et af de vig­tig­ste i bil­ver­de­nen.

Kru­e­ger, der er 49 år, faldt, som du kan se på bil­le­der­ne, og lå et kort øje­blik på gul­vet på sce­nen, mens han tog sig til ho­ve­d­et, in­den et par per­so­ner kom ilen­de til for at hjæl­pe.

føl­ge det ty­ske me­die Bild ske­te kol­lap­set kun få sæt­nin­ger in­de i præ­sen­ta­tio­nen. Me­di­cinsk be­hand­ling Iføl­ge Bild vi­ste de før­ste un­der­sø­gel­ser af Ha­rald Kru­e­ger, som er ny- til­t­rå­dt CEO for den store bil­kon­cern, at han har det no­gen­lun­de. Men Kru­e­gers hel­bred skul­le dog ik­ke væ­re det bed­ste. Og han skul­le væ­re un­der en slags me­di­cinsk be­hand­ling. Al­le­re­de tid­ligt tirs­dag mor­gen skul­le han da og­så ha­ve følt sig util­pas.

Præ­sen­ta­tio­nen ved mo­tors­howet var me­get vig­tig for Ha­rald Kru­e­ger, der der­for var vendt hjem fra en ud­lands­rej­se. Men nu en­der det så med, at det er di­rek­tø­ren og ik­ke bi­ler­ne, som ta­ger over­skrift er­ne.

nye chef

BMWs Ha­rald Kru­e­ger, der er 49 år, faldt og lå et kort øje­blik på gul­vet på sce­nen, mens han tog sig til ho­ve­d­et, in­den et par per­so­ner kom ilen­de til for at hjæl­pe. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.