USA

BT - - NYHEDER -

Trods skuff el­sen over, at Ap­ple ik­ke stod klar med fl ere ny­ska­bel­ser ved sin præ­sen­ta­tion i sid­ste uge, er der lagt op til et re­kord­s­tort salg af den nye iPho­ne 6S, som kom­mer til salg i et par hånd­ful­de lan­de - men ik­ke Dan­mark - 25. sep­tem­ber. Den ame­ri­kan­ske it- gi­gant, som er ver­dens mest vær­di­ful­de sel­skab og be­sid­der en pengekasse med over 200 mia. dol­lar i kon­tan­ter, si­ger, at der er kom­met så man­ge for­håndsor­drer ind, at sal­get står til at over­gå de 10 mio. sty k, som for­gæn­ger­ne - iPho­ne 6 og iPho­ne 6 Plus - solg­te på den før­ste we­e­kend eft er pre­mi­e­ren for et år si­den. Den­gang hav­de Ap­ple få­et fi re mil­li­o­ner for­håndsor­drer. Ki­na er med fra be­gyn­del­sen den­ne gang. Ana­ly­ti­ke­re me­ner, at år­sa­gen til den nye re­kord er, at Ap­ple den­ne gang har ta­get Ki­na med blandt pre­mi­e­re­lan­de­ne. Ki­ne­ser­ne fi k først se­ne­re mu­lig­hed for at kø­be iPho­ne 6 og 6 Plus. Sam­ti­dig kan de nye te­le­fo­ner kø­bes i 12 lan­de mod sid­ste år kun 10. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.