Der­for et dansk­top­pro­gram

BT - - KULTUR - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk

DANSK­TOP PRI­SEN 2016 Ole Step­hen­sen har sagt ja til at væ­re vært for dansk­top­pens svar på ’ X Fa­ctor’. Tv- sta­tio­nen dk4 har nem­lig sat sig for at fi nde den ny ge­ne­ra­tion dansk­top- kunst­ne­re, der kan bæ­re fak­len vi­de­re eft er Birthe Kjær og Keld og Hil­da. Det slut­ter i Boxen med et kæm­pe fi na­les­how i sam­ar­bej­de med uge­bla­det Fa­mi­lie Jour­nal, der ud­de­ler årets dansk­top- pris til en ek­si­ste­ren­de kunst­ner.

Ole Step­hen­sen er ik­ke selv spe­ci­el dansk­top- fa­na­ti­ker.

» Jeg respek­te­rer det, folk godt kan li­de, og jeg kan godt li­de mu­sik, man kan syn­ge med på. Ide­en til ta­lent- kon­kur­ren­cen kom for et år si­den fra dk4s di­rek­tør, Stig Has­ner. Om­trent sam­ti­dig læ­ste jeg i Po­li­ti­ken, at Dansk­top­pen var død. Det stem­te li­ge­som ik­ke overens med det, jeg ved. For på den an­den si­de af Val­by Bak­ke le­ver Dansk­top­pen i al­ler­bed­ste vel­gå­en­de. Varmt og imø­de­kom­men­de Man­ge udø­ver det – og man­ge ny­der det. Men mu­sik­ken har ik­ke me­get rå­de­rum. Det er svært for nye dansk­top- ta­len­ter at bli­ve hørt, når mu­sik­ken ik­ke bli­ver spil­let i ra­dio­en. Af grun­de, jeg ik­ke ken­der, vil de fi re li­cens­fi nan­si­e­re­de pu­blic ser­vi­ce- ka­na­ler ik­ke pri­o­ri­te­re Dansk­top­pen, men har hen­vist Dansk­top­pen til spe­ci­el­le ni­che­ka­na­ler, hvor du skal an­skaff e en DAB- ra­dio for at hø­re dansk­top. Hvis dansk­top en­de­lig er med i et ta­lents­how, er det mest for at bli­ve hå­net. «

Da Fa­mi­lie Jour­nal så hav­de pla­ner om at ud­de­le en spe­ci­el dansk­top- pris til ek­si­ste­ren­de kunst­ne­re, gik dk4 og uge­bla­det sam­men om at la­ve et stort show.

» Det er delt så­dan op, at dk4 står for al­le tv- showe­ne, mens Fa­mi­lie Jour­nal står for showet ’ Dansk­top Pri­sen’, hvor al­le­re­de etab­le­re­de dansk­top- kunst­ne­re mod­ta­ger fortjen­te pri­ser. Dk4 er ik­ke en ma­sto­dont, som kan sen­de li­ve- show som DR, så vi må op­ta­ge pro­gram­mer­ne på for­hånd, som om det er li­ve, og vi har in­gen Bla­ch­man el­ler smags­dom­me­re ud over se­er­ne. Det skal væ­re varmt, hyg­ge­ligt og imø­de­kom­men­de, « for­tæl­ler Ole Step­hen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.