Truck­er­boss på de bo­ne­de gul­ve

BT - - NAVNE - Jes­per Kongskov jkon@ ber­ling­s­ke. dk

70 I MOR­GEN Der er ik­ke me­get slip­se­dyr el­ler cor­pora­te bulls­hit over Kurt Lar­sen. Be­va­res, man kan da godt mø­de ham iført slips, men det sid­der ik­ke så stramt, at han ik­ke kan si­ge tin­ge­ne, som de er. Man­den, der spil­le­de en ho­ved­rol­le i ska­bel­sen af DSV, et af Eu­ro­pas stør­ste vejtrans­port­fi rma­er, og som 17. sep­tem­ber fyl­der 70 år, har en sær­lig ev­ne til at for­bli­ve ne­de på jor­den og ta­le li­geud af po­sen.

Kurt Lar­sen gør ik­ke tin­ge­ne svæ­re­re, end de er. Selv om han fær­des hjem­me­vant i top­pen af dansk er­hvervs­liv, be­væ­ger han sig med sin li­ge­frem­me stil li­ge så hjem­me­vant blandt de tu­sind­vis af last­bil­chauff ører, der kø­rer for DSV. Ma­ge­løst mak­ker­par Den spe­ditør­ud­dan­ne­de Kurt Kok­hau­ge Lar­sen, som er hans ful­de navn, ind­led­te et be­mær­kel­ses­vær­digt par­løb med Leif Tul­l­berg, da de i 1970er­ne sam­le­de ni nød­li­den­de vogn­mænd på Sjæl­land og med åre­ne gjor­de det til mil­li­ard­kon­cer­nen DSV, der i dag har en vær­di af 42 mia. kr. på bør­sen og be­skæf­ti­ger over 20.000 an­sat­te.

Par­lø­bet med Tul­l­berg er et af de me­re suc­ces­ri­ge i dansk er­hvervs­liv. Så suc­ces­rigt, at man­ge spurg­te sig selv, om Kurt Lar­sen kun­ne kla­re sig uden sin mak­ker, da Tul­l­berg for 10 år si­den stop­pe­de i DSV.

» Det der ’ tvil­lin­ge­ri’… som om vi gik med hin­an­den i hån­den he­le ti­den. Så­dan har det al­drig væ­ret. Vi har al­drig sid­det på sam­me kon­tor el­ler i sam­me hus, men vi har mar­keds­ført det og la­det det mar­keds­fø­re så­dan, og vi har al­drig gjort op med det. Leif og jeg har væ­ret fan­ta­stisk go­de til at ha­ve med hin­an­den at gø­re, « sag­de Kurt Lar­sen i et in­ter­view i 2005, da Tul­l­berg stop­pe­de i DSV. So­loløb og man­ge­mil­li­o­nær De var uden tvivl go­de sam­men, men Kurt Lar­sen kun­ne be­stemt og­så selv. De se­ne­ste 10 år er DSVs ak­tie­kurs ste­get næ­sten 300 pct. Det er uden tvivl med til at gø­re ham po­pu­lær blandt in­ve­sto­rer­ne. Selv er han og­så ble­vet man­ge­mil­li­o­nær på at eje ak­tier i DSV.

I 2008 tog Kurt Lar­sen sprin­get fra rol­len som top­chef i DSV til bor­den­den i be­sty­rel­ses­lo­ka­let som for­mand. Det er ik­ke just god le­del­ses­skik at la­de di­rek­tø­ren bli­ve for­mand, men det er ik­ke no­get, Kurt Lar­sen sy­nes at la­de sig mær­ke med. Det gav dog lidt blæst om ham, da han i 2008 fi k godt 10 mio. kr. som en slags bonus for at bli­ve i virk­som­he­den – sam­ti­dig med, at virk­som­he­den ved fi nanskri­sens ud­brud måt­te fy­re 3.000 me­d­ar­bej­de­re. En en­kelt rid­se i lak­ken Hans be­sty­rel­ses­kar­ri­e­re har bragt ham til så for­skel­li­ge virk­som­he­der som Saxo Bank og fod­bold­klub­ben Brøndby IF, og han nå­e­de og­så li­ge at bli­ve med­lem af be­sty­rel­sen i skib­so­lie­sel­ska­bet OW Bun­ker, der gik kon­kurs eft er kun syv må­ne­der som børsno­te­ret, og som har gi­vet en rid­se i kar­ri­e­re­l­ak­ken for Kurt Lar­sen.

Kurt Lar­sen er ho­ve­d­ar­ki­tek­ten bag trans­port­gi­gan­ten DSV, der i dag er en af Eu­ro­pas stør­ste trans­port­sel­ska­ber. Ar­kiv­fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.