HOROSKOP

BT - - TV/ RADIO - Da­gens horoskop er la­vet af astro­log Lejla Lind­holm Chri­sten­sen

VÆDDEREN 20.03 - 19.04 Du la­der di­ne tan­ker fl yde ad kon­struk­ti­ve ka­na­ler i dag. Det vil kom­me dig til go­de i form af op­byg­gen­de sam­ta­ler og nye til­bud. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** TY­REN 20.04 - 20.05 Mu­sik, sang, dans og be­væ­gel­se er no­get af det, som da­gen i dag vil by­de på. Du er og­så i hu­mør til at gø­re no­get, som vil over­ra­ske om­gi­vel­ser­ne. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* TVIL­LIN­GER­NE 21.05 - 20.06 Du har fl ere bol­de i luft en. Må­ske skal du tæn­ke dig om en ek­stra gang, før du si­ger ja til end­nu fl ere pro­jek­ter. Kun­sten er at si­ge nej. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** KREB­S­EN 21.06 - 21.07 Du har en fø­lel­se af, at jo me­re ener­gi du bru­ger, des me­re ener­gi får du. Du kan se frem til en en dej­lig travl dag med et godt hu­mør. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** LØ­VEN 22.07 - 22.08 Hvis der er knas i dit kær­lig­heds­liv, så er det din op­ga­ve at væ­re den, som ræk­ker en hånd frem. Det vil ik­ke nyt­te no­get at gi­ve an­dre skyl­den. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:* JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du er rast­løs, uro­lig og en smu­le ufor­ud­si­ge­lig. Du har ik­ke din sæd­van­li­ge ro og jord­bun­det­hed over dig, så husk at ta­ge det gan­ske ro­ligt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der lig­ger nog­le me­get po­si­ti­ve aspek­ter til dit tegn, som ta­ler om op­byg­ning af nye pla­ner og pro­jek­ter. Der er og­så ro­man­ti­ske to­ner i luft en. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser si­ger el­ler for­ven­ter af dig i dag, så gør du stort set kun, hvad som pas­ser dig selv. Du er god til at sæt­te græn­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Ud­land, rej­ser el­ler in­ter­es­ser derom­kring er det, som op­ta­ger dit sind mest i dag. Du er rast­løs, og det bed­ste er at en tur. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Din hand­le­kraft er helt på dup­per­ne. Du vil væ­re i stand til at yde me­get, uan­set hvil­ke op­ga­ver du på­ta­ger dig el­ler bli­ver sat til. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Vand, hav el­ler no­get derom­kring er no­get af det, du vil bru­ge tid på i dag. Det er og­så en dag, hvor du skal pas­se på, at du ik­ke overan­stren­ger dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er bå­de no­get du vil og ik­ke vil på sam­me tid. I dag vil te­ma­et væ­re at få sat græn­ser de rig­ti­ge ste­der. Du ved selv bedst hvor. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.