BJER­RE­GAARD U

Brønd­bys tid­li­ge­re for­mand har det nu så godt eft er sin kræft syg­dom, at han har væ­ret med kvin­der­nes U19lands­hold til EM, og i næ­ste uge skal han med her­rer­nes U17- lands­hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CO­ME­BA­CK Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk LEUKÆ­MI OG KNOGLEMARVSTRANSPLATATION Fo­to: Martin Syl­vest Andersen og Li­se­lot­te Sa­broe

’’ Jeg sad i ven­te­væ­rel­set og ven­te­de på at kom­me ind til over­læ­gen. Vi hil­ste på hin­an­den, men så rin­ge­de hans te­le­fon. Han tal­te vist med en kun­de. Da jeg kom ud fra min kon­sul­ta­tion, var han væk igen. Og en uge eft er læ­ste jeg i avi­sen, at han var død

Per Bjer­re­gaard om sit mø­de med Jan Fog på Rigs­ho­spi­ta­let

Han er 69 år, har haft kro­nisk lym­fa­tisk leukæ­mi i 16 af dem og for­lod hjer­te­klub­ben Brøndby for tre år si­den. Men nu er Per Bjer­re­gaard tilbage – og det har han fak­tisk væ­ret si­den i som­mer, da han ik­ke læn­ge­re kun­ne hol­de sig i ro. Der skul­le ske no­get for den tid­li­ge­re ’ Mr. Brøndby’, og der­for kon­tak­te­de han DBU for at hø­re, om ik­ke der et el­ler an­det sted var brug for en læ­ge med utal­li­ge års er­fa­ring og en enorm lyst til at de­le ud af den.

Det var der. Først hos kvin­der­nes U19- lands­hold og si­den hos her­rer­nes U17- lands­hold.

Der­for har det væ­ret en dej­lig som­mer og bli­ver et end­nu bed­re eft er­år for Per Bjer­re­gaard, der for ba­re et par uger si­den fi k en befriende mel­ding fra læ­ger­ne i for­hold til sin kræft syg­dom.

» Mit hel­bred er så godt, at jeg er be­gyndt at kun­ne ar­bej­de med fod­bold igen, « si­ger Per Bjer­re­gaard med en helt smit­ten­de livs­glæ­de og hu­mør om den prø­ve, som mar­ke­re­de fem års- da­gen for Bjer­re­gaards knog­le­marv­strans­plan­ta­tion.

» Fem års prø­ven er et nøg­le­punkt. De, der over­le­ver fem år, har go­de chan­cer. Det er i læge­kred­se en mær­ke­dag eft er en can­cer­be­hand­ling, « si­ger Per Bjer­re­gaard. Mød­te Jan Fog Den livsvig­ti­ge knog­le­marv­strans­plan­ta­tion kan gi­ve op mod 20 pro­cent af de be­hand­le­de livsva­ri­ge bi­virk­nin­ger. Eft er al­le­re­de i 1999 at ha­ve få­et be­ske­den om, at han hav­de leukæ­mi, gik han ind­til 2010, før det blev bi­den­de nød­ven­digt med en trans­plan­ta­tion.

Det kun­ne kun ske ved hjælp fra fa­mi­li­en, hvis det var en sø­sken­de, der do­ne­re­de, som den tid­li­ge­re Brøndby- di­rek­tør for­tal­te i et stort in­ter­view med BT i 2010. Men da Bjer­re­gaard er ene­barn, måt­te læ­ger­ne fi nde en do­nor i det ver­den­s­oms­pæn­den­de re­gi­ster. Og blandt de 10 mil­li­o­ner re­gi­stre­re­de, lyk­ke­des det at fi nde en, så Bjer­re­gaard på Rigs­ho­spi­ta­let fi k den ope­ra­tion, der nu har gjort ham så frisk, at han er tilbage i fod­bold­ver­de­nen. Tilbage som læ­ge Un­der­vejs har der dog væ­ret bå­de ube­ha­ge­li­ge tan­ker og epi­so­der, som tvang ham til de ke­de­li­ge tan­ker.

» Jeg var in­de til en kon­trol med Jan Fog ( kendt ejen­doms­mæg­ler, der gen­nem­gik sam­me ope­ra­tion som Bjer­re­gaard, red.). Han kom ind om fre­da­gen, og seks da­ge ef­ter dø­de han så – om tors­da­gen. Det er jo ik­ke al­le, det går godt. Vi kend­te ik­ke hin­an­den, men jeg mød­te ham alt­så den dag, han blev trans­plan­te­ret. Jeg sad i ven­te­væ­rel­set og ven­te­de på at kom­me ind til over­læ­gen. Vi hil­ste på hin­an­den, men så rin­ge­de hans te­le­fon. Han tal­te vist med en kun­de. Da jeg kom ud fra min kon­sul­ta­tion, var han væk igen. Og en uge eft er læ­ste jeg i avi­sen, at han var død, « si­ger Bjer­re­gaard om den dag i april i år.

» Så tænk­te jeg selv­føl­ge­lig på, hvor hel­dig jeg selv hav­de væ­ret. Jeg har ik­ke haft no­gen store pro­ble­mer læn­ge. «

Men et lil­le ’ pro­blem’ er der alt­så. Og det er jo na­tur­ligt nok for en mand, som i næ­sten 40 år var en del af li­vet i Brøndby.

» ’ Pro­ble­met’ er, at nu har jeg få­et en mas­se ener­gi. Men så har jeg væ­ret så hel­dig, at jeg var med U19- kvin­delands­hol­det i Is­ra­el til EM i juli. Og i næ­ste uge skal jeg med her­rer­nes U17- lands­hold til EM- kva­li­fi ka­tion. Det er jeg jo helt vildt glad for. At jeg er be­gyndt at be­skæft ige mig med fod­bold igen og som læ­ge, « si­ger man­den med det store Brøndby- hjer­te, der al­drig er stop­pet med at ban­ke for klub­ben, han selv var med til at ska­be:

» Jeg kom­mer og ser hver gang, jeg kan. Der kan jo væ­re nog­le fa­mi­liear­ran­ge­men­ter, som jeg er nødt til at pas­se. «

Kræft syg­dom, der op­står i knog­le­mar­vens blod­dan­nen­de stam­cel­ler. Når man har leukæ­mi, kan knog­le­mar­ven ik­ke dan­ne blod­cel­ler på nor­mal vis. Der fi ndes fl ere for­skel­li­ge slags leukæ­mi og der­for og­så fl ere for­skel­li­ge slags be­hand­lin­ger, der va­ri­e­rer li­ge fra jævn­lig kon­trol, tab­let­ter, ke­mo­te­ra­pi og knog­le­marv­strans­plan­ta­tion.

Cel­ler fra en do­nor sprøjtes ind i krop­pen. Be­hand­lin­gen til­by­des, når ke­mo­te­ra­pi­en ik­ke er nok til at ud­ryd­de kræft cel­ler­ne. In­den trans­plan­ta­tio­nen skal pa­tien­ten ha­ve ke­mo­te­ra­pi og even­tu­elt strå­le­be­hand­ling. Do­nor­cel­ler­ne dan­ner ny knog­le­marv og et nyt im­mun­for­svar, som kan væ­re med til at fi nde og fj er­ne even­tu­elt re­ste­ren­de kræft cel­ler. Der er ri­si­ko for en ræk­ke bi­virk­nin­ger ved trans­plan­ta­tio­nen, og i vær­ste fald kan krop­pen af­stø­de den nye knog­le­marv. Det kan fø­re til en ny knog­le­marv­strans­plan­ta­tion.

Rigs­ho­spi­ta­let og Kræft ens Bekæm­pel­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.