Per- fekt ung­domslæ­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KA­PA­CI­TET Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Det er ik­ke så tit, at en læ­ge med en for­tid hos en su­per­liga- klub og så­gar som tid­li­ge­re di­rek­tør og besty rel­ses­for­mand i Brøndby mel­der sig fri­vil­ligt til at væ­re man­den med re­cep­ter­ne på et dansk ung­domslands­hold. Men det er li­ge præ­cis, hvad Per Bjer­re­gaard var i juli, da han tog med som læ­ge for kvin­der­nes U19- lands­hold ved EM i Is­ra­el, og hvad han skal på fre­dag, når her­rer- nes U17- lands­hold ta­ger til Island for at spil­le tre EMkva­li­fi ka­tions­kam­pe.

Den tid­li­ge­re Brønd­by­boss er nu så frisk og ener­gi­fuld, at han ger­ne vil tilbage at ar­bej­de med fod­bold. Og det har han få­et lov til.

» Det er kom­met i stand på den må­de, at vo­res egen læ­ge desvær­re har få­et en diskusprolaps – og ik­ke var i stand til at kom­me med. Vi har ledt eft er et al­ter­na­tiv, og så har Per budt sig til selv. Da vi så kun­ne for­stå på da­me­sek­to­ren, at det hav­de væ­ret rig­tig, rig­tig fi nt at ha­ve Per med, sag­de vi ja tak til hans go­de til­bud, « for­tæl­ler U17- land­stræ­ner Jan Mi­cha­el­sen, der selv er tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler Besty re­de man­ge po­ster Per Bjer­re­gaard er en mand, der i Brøndby be­sty­re­de man­ge for­skel­li­ge funk­tio­ner. Ud over at ha­ve væ­ret klublæ­ge , di­rek­tør og be­sty­rel­ses­for­mand var han og­så man­den bag de store spil­ler­hand­ler i sin tid.

Men med U17- lands­hol­det bli­ver det alt­så som læ­ge, han skal med. Her bli­ver hans op­ga­ve at sør­ge for og hjæl­pe til med, at de un­ge ta­len­ter får det rig­ti­ge at spi­se, do­se­rer træ­nings­mæng­den kor­rekt og gan­ske sim­pelt ik­ke bli­ver sy­ge.

» Jeg hav­de et mø­de med Per i går ( mandag, red.), og jeg tror, det bli­ver rig­tig godt. Det glæ­der vi os rig­tig me­get til. Jeg fi k et godt ind­tryk af, at han var me­get på og glæ­de­de sig til det. Jeg har ik­ke snak­ket med Per i man­ge år, så vi holdt mø­det for at af­stem­me hans rolle og si­ge hej, in­den vi mø­des på fre­dag, « si­ger Jan Mi­cha­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.