Champions League DEN LY­SE­BLÅ FOR

Man­che­ster Ci­ty har fl­op­pet fælt de se­ne­ste fi­re år i Champions League. I år tæl­ler kun en fi­na­le- sejr og po­ka­len med de store ører

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

CHAMPIONS LEAGUE, GRUP­PE D let mas­sivt ind i som­me­rens trans­fer­vin­due. Ind er kom­met spil­le­re for næ­sten 1,4 mil­li­ar­der kr. i skik­kel­se af folk som Ra­he­em Ster­ling, Kevin de Bruy­ne, Fa­bi­an Delph og Ni­co­las Ota­men­di, og det er et ty­de­ligt sig­nal fra Sheikh Mansour til sin co­d­ri­ver Ma­nu­el Pel­le­gri­ni - vind Champions League, el­ler jeg tryk­ker på ka­ta­pult­sæ­det i Lam­borg­hin­i­en.

Det er så­dan, at fle­re en­gel­ske fod­boldskri­ben­ter tol­ker be­ske­den til Man­che­ster Ci­tys ma­na­ger.

An­fø­rer Vin­cent Kom­pa­ny er i hvert fald godt klar over, hvad der for­ven­tes af Man­che­ster Ci­ty.

» Så læn­ge, vi ik­ke præ­ste­rer i Champions League, som vi gør det i Pre­mi­er League, vil der al­tid mang­le no­get. Der er in­gen her, som er til­freds med det, der ske­te i sid­ste sæ­son i Champions League, « sag­de Vin­cent Kom­pa­ny kort før start­skud­det til årets tur­ne­ring. In­tet nyt un­der so­len Der kan - må­ske med ret­te - ar­gu­men­te­res for, at Man­che­ster Ci­ty har væ­ret uhel­dig med lod­træk­nin­gen de se­ne­ste sæ­so­ner, men det er Sheikh Mansour for­ment­lig fuld­stæn­dig li­geg­lad med - han vil må­le sig med og vin­de over hol­de­ne fra det al­le­rø­ver­ste lag af eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­hold.

Net­op dét fik Man­che­ster Ci­ty mu­lig­hed for i af­tes, da Ju­ven­tus kom på be­søg, men lad det væ­re sagt med det sam­me - for­ban­del­sen fort­sæt­ter.

På trods af en foræ­ring fra Gi­o­r­gio Chiel­li­ni, der - en smu­le ulov­ligt - pres­set af Vin­cent Kom­pa­ny he­a­de­de bol­den i eget net, vi­ste Ju­ven­tus frem­ra­gen­de ef­fek­ti­vi­tet for­an må­let i mod­sat­te en­de.

Først duk­ke­de Ma­rio Mandzukic op i fel­tet og fik fortjent ud­lig­net, og si­den brag­te Álva­ro Mora­ta Ju­ven­tus i front med et kirur­gisk præ­cist langskud, der via stol­pen strøg i mål.

Sheik­hens og Pel­le­gri­nis Lam­borg­hini er en smu­le tæt­te­re på et nyt sam­men­brud. Ju­ven­tus- ju­bel på Eti­had Sta­di­um i Man­che­ster, mens Ser­gio Agüero og Ci­ty kan se end­nu en fi­a­sko i øj­ne­ne. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.