Mester­træ­ne­rens gen­syn med Rom

Bar­ce­lo­na- træ­ner Lu­is En­rique mø­der i aft enens Champions Le­agu­e­op­gør den klub, der hær­de­de ham som træ­ner

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

ONS­DAG 16. SEP­TEM­BER 2015

CHAMPIONS LEAGUE, GRUP­PE E over­ra­skel­se, da Lu­is En­rique i 2011 blev hen­tet til den ita­li­en­ske ho­ved­stad for at over­ta­ge an­sva­ret for ro­mer­ne, der bag sig hav­de en skuf­fen­de sæ­son. To år tid­li­ge­re hav­de Ro­ma væ­ret to po­int fra Se­rie Avin­der­ne In­ter, så det var en gi­gan­tisk mund­fuld, der blev ser­ve­ret for spa­ni­e­ren, der var ud­set til at gø­re, hvad hans ét år yn­gre kol­le­ga Jo­sep Gu­ar­di­o­la al­le­re­de hav­de gjort i Bar­ce­lo­na. Op­byg­ge et stor­hold, der kun­ne gi­ve glans og tit­ler til den rø­de del af Rom. Æg­te­skab ik­ke lyk­ke­ligt » Po­pu­lært sagt hå­be­de man på at an­sæt­te en ’ Gu­ar­di­o­la light’. Man kun­ne ik­ke få den re­ne va­re, men så kun­ne man få no­get, der min­de­de om det. Så fi k de i det mind­ste en, der lug­te­de lidt af Bar­ce­lo­na, « for­tæl­ler Asker Hedegaard Boye.

Æg­te­ska­bet blev dog al­drig lyk­ke­ligt, og al­le­re­de eft er en en­kelt

VID­STE DU...

AT RO­MA- LEG­EN­DEN FRAN­CESCO TOT­TI OG LU­IS EN­RIQUE stod over for hin­an­den som spil­le­re, da Ro­ma og Bar­ce­lo­na mød­tes i Champions League i 2002. 38- åri­ge Tot­ti er sta­dig at fi nde i Ro­mas spil­ler­trup. sæ­son brød Lu­is En­rique med klub­ben, in­den tu­ren gik til Cel­ta Vi­go og si­den tilbage til Bar­ce­lo­na. Den­ne gang på A- hol­det.

Trods den mang­len­de suc­ces vil han al­drig glem­me sit ro­mer­ske op­hold.

» Det var en me­get in­tens pe­ri­o­de i mit liv, men jeg har rig­tig go­de min­der fra den, « lød det fra Lu­is En­rique i au­gust. Pas­sio­ne­ret mod­stand In­tenst bli­ver det og­så i aft en, når godt 70.000 pas­sio­ne­re­de til­hæn­ge­re vil gø­re alt for at gi­ve Lu­is En­rique et grimt re­sul­tat­mæs­sigt gen­syn. Og selv­om Lu­is Suárez, Lio­nel Mes­si og Ney­mar er fa­vo­rit­ter, har ro­mer­ne iføl­ge Asker Hedegaard Boye et be­grun­det håb om at ska­be no­get stort i den­ne sæ­son.

» Ro­ma har fl yt­tet sig me­get de se­ne­ste år, og med de­res til­gan­ge af Edin Dze­ko ( fra Man­che­ster Ci­ty), Mo­ha­med Sa­lah ( le­jet i Chel­sea) og Wo­jciech Szczęs­ny ( le­jet i Ar­se­nal) ser de stær­ke­re ud end sid­ste sæ­son. Der er sta­dig langt op til de bed­ste i Eu­ro­pa, men for Ro­ma er det ud­mær­ket at be­gyn­de med den­ne kamp mod de for­sva­ren­de Champions League- me­stre. For der er in­gen for­vent­nin­ger. «

Da Lu­is En­rique i 2011 fik an­sva­ret for Ro­ma og Fran­cesco Tot­ti ( th.), var der ik­ke me­get, der pe­ge­de på, at han blot fi­re år se­ne­re vil­le stå som mester­træ­ner for en Champions League- vin­der ( FC Bar­ce­lo­na). I af­ten ven­der En­rique tilbage til der, hvor det he­le be­gynd­te. Fo­to: EPA, AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.