Magnus­sen- exit er en and

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: EPA

GLEM CYKELSTYRTET I Roskil­de – det får for­hå­bent­lig in­gen ind­fl ydel­se på Kevin Magnus­sens For­mel 1- frem­tid. Det er ik­ke den ska­de­de hånd, der for­hin­drer ham i at skri­ve un­der på en kon­trakt med det nye Haas- team. Det hand­ler om, at han i end­nu et par uger er bun­det til McLaren.

Ty­ske me­di­er rap­por­te­re­de el­lers tirs­dag, at Kevin Magnus­sen er en ’ fri mand’ – at McLa­rens 2016- op­tion på dan­ske­ren ud­løb 31. au­gust. Men det er iføl­ge en tals­mand for McLaren ik­ke sandt. Tea­met vil na­tur­lig­vis ik­ke kom­men­te­re de­tal­jer­ne i de­res kø­rer- kon­trak­ter. Men McLa­rens op­tio­ner ud­lø­ber tra­di­tio­nelt om­kring 1. ok­to­ber, og det er og­så hvad jeg hø­rer fra mi­ne kil­der i pad­do­ck­en: Bå­de Jen­son But­tons og Kevin Magnus­sens nu­væ­ren­de op­tio­ner ud­lø­ber sidst i den­ne må­ned. DET UN­DER­STØT­TES OG­SÅ af, at McLaren plan­læg­ger at ha­ve Magnus­sen på plads i pit­ten ved Ja­pans Grand Prix i Suzuka i næ­ste uge trods cykelstyrtet og det lil­le brud. Hvis Magnus­sen vir­ke­lig var helt ude af McLaren- tea­met, vil­le man ik­ke bru­ge ham i Ja­pan. Ved at ar­bej­de sam­men med McLaren- in­ge­ni­ø­rer­ne i Suzuka- we­e­ken­den får Magnus­sen ind­sigt i de se­ne­ste op­da­te­rin­ger af bi­len og Hon­da- mo­to­ren – det vil­le man ik­ke gi­ve en kø­rer, der sten­sik­kert var på vej til et kon­kur­re­ren­de team.

En­de­lig er det som nævnt sidst i den­ne må­ned, at Jen­son But­tons op­tion med McLaren ud­lø­ber. Tea­met er indstil­let på at fort­sæt­te med den er­far­ne eng­læn­der, men man skal li­ge bli­ve eni­ge om løn­nen. Dén for­hand­ler man om i dis­se uger, og McLaren- le­del­sen er snu nok til at vi­de, at Magnus­sen kan bru­ges som pres­sion mod But­ton: Så læn­ge man har dan­ske­ren i bag­hån­den, kan man om­trent dik­te­re But­tons 2016- hy­re. Hvis man omvendt al­le­re­de hav­de la­det Magnus­sens op­tion ud­lø­be, vil­le But­ton ha­ve den stær­ke­ste for­hand­lings­po­si­tion, for dan­ske­ren er det ene­ste re­el­le al­ter­na­tiv til eng­læn­de­ren. KEVIN MAGNUS­SENS MCLAREN- AF­TA­LE ud­løb alt­så ik­ke 31. au­gust. Han er sta­dig McLa­ren­mand og kan få plad­sen ved si­den af Fer­nan­do Alonso i 2016, hvis But­ton ik­ke bli­ver enig med tea­met el­ler sim­pelt­hen be­stem­mer sig for at stop­pe i For­mel 1.

Jeg tror på, han fort­sæt­ter. Der­for ven­ter Kevin Magnus­sen net­op nu sam­men med man­ge an­dre i For­mel 1 på en ud­mel­ding fra Re­nault: Hvis den fran­ske bil­fa­brik som plan­lagt over­ta­ger Lo­tus, bli­ver Ro­main Grosje­an i tea­met. Fransk­man­den har det nye Haas- team som Plan B, og hvis han er ude af bil­le­det, er Magnus­sen ame­ri­ka­ner­nes na­tur­li­ge første­valg.

Men hvis der kom­mer et kon­kret til­bud fra Haas, og hvis But­ton er på plads for 2016, er ud­løbs­da­to­en i Magnus­sens McLaren- aft ale i prin­cip­pet li­ge­gyl­dig. Så vil McLaren ik­ke blo­ke­re for, at dan­ske­ren skri­ver un­der med ame­ri­ka­ner­ne al­le­re­de i de kom­men­de uger.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

’’ Hvis Magnus­sen vir­ke­lig var helt ude af McLa­ren­tea­met, vil­le man ik­ke bru­ge ham i Ja­pan

Kevin Magnus­sen blev i går ryg­tet fær­dig hos McLaren, men det er ik­ke kor­rekt. End­nu i hvert fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.