’ Det kan bli­ve

Ra­fa­el Na­dal glæ­der sig til Da­vis Cup- kam­pen i Dan­mark, men den span­ske ten­nis­stjer­ne for­hol­der sig og­så til frem­ti­den og for­ud­ser, at OL i Rio de Ja­neiro me­get vel kan bli­ve hans sid­ste i olym­pisk sam­men­hæng

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KAR­RI­E­RE­STOP LU­RER Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Det var en imø­de­kom­men­de og smi­len­de Ra­fa­el Na­dal, der i går i Oden­se stil­le­de op til pres­se­mø­de før we­e­ken­dens dansk- span­ske op­gør i Da­vis Cup. Men bag fa­ca­den lu­rer al­voren. For hvor lang tid har ten­nis­spil­le­ren fra fe­ri­eø­en Mall­orca fy­sisk styr­ke til fort­sat at væ­re med på top­plan? Selv­om han blot er 29 år, har han de se­ne­ste sæ­so­ner væ­ret pla­get af al­vor­li­ge ska­der i spe­ci­elt knæ­e­ne, og har i 2015 for før­ste gang i 10 år ik­ke vun­det en ene­ste af de fi­re Grand Slam- tur­ne­rin­ger. Det vir­ker der­for us­and­syn­ligt, at han er med li­ge så læn­ge som ek­sem­pel­vis Ro­ger Fe­de­rer, der i au­gust fyld­te 34 år.

» Næ­ste år er der OL i Rio. Det er en vig­tig tur­ne­ring. Men det kan me­get vel bli­ve mit sid­ste OL. Der­for vil jeg gø­re alt for at le­ve­re et top­re­sul­tat. Jeg vandt OL- guld i 2008 ( i Bei­jing, red.). Det var en kæm­pe op­le­vel­se, som jeg ger­ne vil ha­ve med igen, « si­ger Ra­fa­el Na­dal, der ik­ke læg­ger skjul på, at han glæ­der sig til at se Dan­mark. Fyn­s­ke lo­ka­li­te­ter » Jeg har en en­kelt gang stif­tet be­kendt­skab med Dan­mark, da jeg for 10 år si­den kortva­rigt var for­bi på vej mod en tur­ne­ring i Båstad i Sve­ri­ge, « si­ger Ra­fa­el Na­dal, der al­le­re­de har kørt over Sto­re­bælts­bro­en, og de næ­ste da­ge skal be­sø­ge kend­te fyn­s­ke lo­ka­li­te­ter som Oden­se Slot, Brandts Klæ­de­fa­brik og Re­stau­rant Pars­fall.

Un­der sit op­hold i Dan­mark er Ra­fa­el Na­dal & co. ind­lo­ge­ret på det fi­re- stjer­ne­de ho­tel Grand i Oden­se.

Her har det span­ske hold få­et sin egen eta­ge at bol­tre sig på.

» De­res se­tup er pro­fes­sio­nelt an­lagt. Men de er på in­tet tids­punkt kom­met med krav, som er uri­me­li­ge, el­ler som vi ik­ke kan op­fyl­de. Nog­le vil­le må­ske for­le­des til at tro, at det for­holdt sig an­der­le­des. Men det er fak­tisk så­dan, at de stør­ste stjer­ner of­te er de nem­me­ste at sam­ar­bej­de med. Na­dal, Fer­rer, Ver­dasco og Agut er me­stre, der al­le er loy­a­le over for Da­vis Cup- tur­ne­rin­gen, « si­ger Su­ne Ir­gens Alen­kær, der er di­rek­tør i Dansk Ten­nis For­bund.

Der er dog stor for­skel på den må­de, som det dan­ske og span­ske hold ta­ck­ler land­skam­pen på.

Mens dan­sker­ne, der bor på tre­stjer­ne­de Scan­dic, nø­jes med at bli­ve træ­net af de to tid­li­ge­re lands­holds­spil­le­re Ken­neth Carlsen og Mor­ten Chri­sten­sen, ledsa­ges de fi­re span­ske spil­le­re af eg­ne træ­ne­re. Det be­ty­der, at hol­dets kap­ta­jn Con­chi­ta Mar­ti­nez’ rolle pri­mært er af or­ga­ni­sa­to­risk art.

Her­u­d­over er det be­mær­kel­ses­vær­digt, at spa­ni­er­ne for­u­den læ­ge og fy­si­o­te­ra­pe­ut og­så har en op­stren­ger samt en kok med i den 17 mand store stab.

» I Dansk Ten­nis For­bund har vi i man­ge år væ­ret stol­te af de resultater, som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har præ­ste­ret. Men der er og­så grund til at be­un­dre Da­vis Cup- lands­hol­det. Det er flot og et PR- mæs­sigt scoop, at de har spil­let sig frem til at skul­le mø­de Spa­ni­en med de­res al­ler­stør­ste stjer­ner på hol­det i en be­ty­den­de kamp, « si­ger Su­ne Ir­gens Alen­kær. En van­ske­lig op­ga­ve Det dan­ske holds mest ru­ti­ne­re­de, Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen, for­ud­ser en van­ske­lig op­ga­ve.

» Skal vi vin­de, kræ­ver det no­get ek­stra­or­di­nært af os. At vi nu skal mø­de Spa­ni­en er en smu­le sur­re­a­li­stisk. Men fak­tum er, at vi igen­nem en ræk­ke go­de resultater har kva­li­fi­ce­ret os til kam­pen. Vi har respekt for tur­ne­rin­gen og for vo­res land. Der­for vil vi figh­te alt, hvad der over­ho­ve­det er mu­ligt, « si­ger Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen.

At det for­hol­der sig så­le­des, for­kla­rer det dan­ske holds kap­ta­jn Ken­neth Carlsen så­le­des:

» Vi har i ef­ter­hån­den fle­re ge- ne­ra­tio­ner over­præ­ste­ret i Da­vis Cup- sam­men­hæng. Kig­ger man på ver­dens­rang­li­sten, har vi ad­skil­li­ge gan­ge vun­det over hold, der på pa­pi­ret er langt stær­ke­re end os. Men en fan­ta­stisk holdånd har bå­ret os helskin­det gen­nem fle­re op­ga­ver. «

’’ Næ­ste år er der OL i Rio. Det er en vig­tig tur­ne­ring. Men det kan me­get vel bli­ve mit sid­ste OL. Der­for vil jeg gø­re alt for at le­ve­re et top­re­sul­tat ’’ Jeg har en en­kelt gang stif­tet be­kendt­skab med Dan­mark, da jeg for 10 år si­den kortva­rigt var for­bi på vej mod en tur­ne­ring i Båstad i Sve­ri­ge

Ken­neth Carlsen vil først i mor­gen of­fent­lig­gø­re det dan­ske hold. Men ef­ter alt at døm­me skal Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen spil­le før­stesing­le, mens val­get står mel­lem Sø­ren Hess- Ole­sen, Mi­ka­el Tor­pe­gaard og Tho­mas Kro­mann i an­den­sing­len. Hos Spa­ni­en vir­ker det op­lagt, at de to top 10- spil­le­re, Ra­fa­el Na­dal og David Fer­rer, bli­ver dan­sker­nes mod­stan­de­re.

Ra­fa­el Na­dal træ­ner i Oden­se Idræts­hal, hvor Da­vis Cup- op­gø­ret mel­lem Dan­mark og Spa­ni­en skal af­vik­les i den kom­men­de we­e­kend.

Fo­to: As­b­jørn Sand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.