KIF- am­bi­tio­ner i dy­na­mit­pul­je

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Laurits Bak Lyck la­ly@ sporten. dk DAN­SKE HOLD I CL

HÅND­BOLD Det kan godt væ­re, at mod­stan­den bli­ver hård, og at fle­re af spil­ler­ne er ved at ha­ve fun­det de før­ste grå hår, men KIF Kol­ding København vil end­nu læn­ge­re end tid­li­ge­re. » Har man lidt for­stand på hånd­bold, kan man godt se, at man skal spil­le rig­tig godt for at kom­me vi­de­re fra vo­res grup­pe. Det er jo ka­nongo­de hold, « si­ger de dan­ske me­stres ru­ti­ne­re­de må­l­vog­ter, Kas­per Hvidt.

» Umid­del­bart ser det ud til, at Bar­ce­lo­na, Ki­el­ce og nok og­så Rhe­in- Neck­ar Löwen er de tre store fa­vo­rit­ter, og så skal de re­ste­ren­de fem hold kæm­pe om de sid­ste plad­ser, « si­ger Kas­per Hvidt.

» Vi vil selv­føl­ge­lig ger­ne vi­de­re fra grup­pen. Det er vo­res pri­mæ­re mål at kom­me blandt de 16 bed­ste i Eu­ro­pa. Og der­fra vil­le det væ­re en drøm at kom­me vi­de­re til kvart­fi­na­len. Det har vi nu for­søgt to år i træk, hvor vi har ramt 1/ 8- fi­na­len på form­mæs­si­ge dår­li­ge tids­punk­ter. Så vi skal væ­re klar til at le­ve­re to rig­tig stær­ke kam­pe. «

Sid­ste sæ­son røg det jysk- sjæl­land­ske hold ud til kro­a­ti­ske Pr­vo, der over to kam­pe slog dan­sker­ne ud med sam­let 43- 40. Året for­in­den var det ma­kedon­ske Me­ta­lurg, der blev KIF Kol­ding Kø­ben­havns ba­ne­mænd.

» Det bli­ver me­get spæn­den­de at se dem i Champions League, for de er ik­ke kom­met over­be­vi­sen­de fra

ONS­DAG 16. SEP­TEM­BER 2015 start i liga­en, « si­ger TV2s hånd­bol­d­eks­pert Pe­ter Bruun Jør­gen­sen.

» De er ramt af ska­der li­ge nu, men i de in­ter­na­tio­na­le kam­pe de se­ne­ste år har KIF væ­ret fan­ta­stisk godt spil­len­de, og det tror jeg på, hol­det kan gø­re igen. De­res ru­ti­ne­re­de spil­le­re har dét ek­stra gear, som kan gø­re, at de kan væ­re med i Champions League, « fort­sæt­ter han. Al­der in­gen hin­dring Nog­le af de ru­ti­ne­re­de kræf­ter, der skal bæ­re det dan­ske mester­hold mod me­re suc­ces i år, er den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­må­l­mand Kas­per Hvidt på 39, den 35- åri­ge streg­spil­ler Tor­sten La­en og for­svar­skrum­tap­pen Lars Jør­gen­sen, der har run­det de 37. Al­de­ren bør dog ik­ke væ­re no­gen be­kym­ring, me­ner hånd­bol­d­eks­per­ten.

» Jeg er holdt op med at si­ge det, Mæn­de­nes Champions League spil­les i år ef­ter et nyt sy­stem. 16 hold ( bl. a. KIF) de­les i to pul­jer på A- ni­veau, mens 12 hold ( bl. a. Skjern) de­les i to pul­jer på B- ni­veau. 2 hold fra A- ni­veau ( pul­je­vin­der­ne) går di­rek­te til kvart­fi­na­le, mens yde­li­ge­re 10 hold fra A- ni­veau ( fem fra hver pul­je) og 2 hold fra B- ni­veau spil­ler playoff- kam­pe om de sid­ste seks plad­ser i kvart­fi­na­len. KIF Kol­ding Kbh. s pul­je: Bar­ce­lo­na ( Spa­ni­en) Ki­el­ce ( Po­len) HC Vard­ar ( Ma­kedo­ni­en) KIF Kol­ding Kbh. ( Dan­mark) MOL- Pi­ck Sze­ged ( Un­garn) Rhe­in- Neck­ar Löwen ( Tys­kland) Mont­pel­li­er ( Frankrig) Kri­sti­an­stad ( Sve­ri­ge) Skjerns pul­je: Skjern ( Dan­mark) Me­ta­lurg ( Ma­kedo­ni­en) Mo­tor Za­por­ozhye ( Ukrai­ne) Ka det­ten Schaf­f­hau­sen ( Schweiz) El­ve­rum ( Nor­ge) Baia Ma­re ( Ru­mæ­ni­en) for de har be­vist, at de - på trods af de­res dåb­sat­te­ster - er i stand til at præ­ste­re på me­get, me­get højt ni­veau, når det vir­ke­lig gæl­der. «

I af­ten læg­ger KIF Kol­ding København på ude­ba­ne ud mod de sven­ske Champions League- de­butan­ter IFK Kri­sti­an­stad. Klub­ben brød sid­ste år en gru­somt lang sti­me, da de for før­ste gang si­den 1953 tog det sven­ske mester­skab. Sven­sker­ne bør dog ik­ke bli­ve et pro­blem.

» Kri­sti­an­stad har mi­stet de­res bed­ste spil­ler i sid­ste sæ­son, Magnus Ols­son ( skif­tet til Skjern, red.), og det er et hold, KIF Kol­ding København skal vin­de over, « si­ger Pe­ter Bruun Jør­gen­sen.

Det an­det dan­ske her­re­hold i Champions League, Skjern, spil­ler søn­dag mod ru­mæn­ske Baia Ma­re, som gæ­ster Skjern Bank Are­na.

Kas­per Hvidt har igen og igen be­vist, at al­der ik­ke er no­gen hin­dring for in­ter­na­tio­na­le top­præ­sta­tio­ner i her­re­hånd­bold. Og den 39- åri­ge KIF Kol­ding København- ke­e­pers am­bi­tio­ner i Champions League er ufor­mind­ske­de trods det dan­ske mester­holds placering i en re­gu­lær dy­na­mit­pul­je. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.