Sva­la­stog og Dal­by har ik­ke op­gi­vet VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KAMP TIL STRE­GEN Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Hånd­bold­spil­ler­ne Lou­i­se Sva­la­stog og Ca­mil­la Dal­by hå­ber fort­sat på at kom­me med til VM på hjem­me­ba­ne i de­cem­ber, selv­om de ik­ke kom med i land­stræ­ne­rens se­ne­ste trup. Det kun­ne lig­ne et klart sig­nal om, hvem land­stræ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen vil sat­se på til den kom­men­de VM- slut­run­de i de­cem­ber i Dan­mark, da han mandag udt­og 18 spil­le­re til to kam­pe i EM- kva­li­fi­ka­tio­nen mod Tyr­ki­et og Portu­gal.

Her skal yder­li­ge­re to spil­le­re skæ­res fra, og der­for ser vej­en ind i trup­pen ud til at væ­re lang for de spil­le­re, der slet ik­ke er ud­ta­get. Der­i­blandt de to hånd­bold­pro­fi­ler Ca­mil­la Dal­by og Lou­i­se Sva­la­stog.

Al­li­ge­vel har in­gen af dem op­gi­vet at kom­me tilbage i trup­pen. .

» Jeg vil ger­ne si­ge, at kom­mer jeg ik­ke med til et mester­skab i de­cem­ber, så bli­ver jeg da enormt skuf­fet. Det er be­stemt et af mi­ne helt store mål. Men det æn­drer ik­ke på, hvor stor min mo­ti­va­tion er på mit klubhold. Jeg el­sker at spil­le hånd­bold, og jeg prø­ver at gø­re mit bed­ste hver gang, om jeg spil­ler for at kom­me med til et mester­skab el­ler for at få to po­int, « si­ger hun til BT og til­fø­jer:

» Men selv­føl­ge­lig skal man væ­re skuf­fet, når man ik­ke bli­ver ud­ta­get. Hvis du ik­ke blev skuf­fet, når du el­lers har væ­ret med in­de over - og så li­ge op til et mester­skab på hjem­me­ba­ne - ja­men, så sy­nes jeg hel­ler ik­ke, at man skal væ­re med. « An­dre pri­o­ri­te­ter Ca­mil­la Dal­by, der i den­ne sæ­son er vendt hjem til Randers ef­ter to år hos Bu­duc­nost fra Mon­te­ne­gro, ærg­rer sig og­så over ik­ke at væ­re med.

» Jeg sy­nes ik­ke, der er det store dra­ma i det. Jeg vil­le selv­føl­ge­lig ger­ne ha­ve væ­ret med, men jeg har og­så kun­net mær­ke, at si­den Klavs er trå­dt til, har han pri­o­ri­te­ret nog­le an­dre på høj­re ba­ck, « si­ger Ca­mil­la Dal­by.

Men hun an­er­ken­der dog, at to sæ­so­ner med be­græn­set spil­le­tid nok ik­ke har gjort det nem­me­re at over­be­vi­se Klavs Bruun Jør­gen­sen ind­til nu.

» I mi­ne se­ne­ste sæ­so­ner har jeg ik­ke spil­let så me­get, så li­ge nu er mit ho­ved­fo­kus at kom­me hjem og spil­le godt i Randers. Og så hå­ber jeg, at hvis jeg bli­ver ved med at le­ve­re på et sta­bilt ni­veau, kan jeg kom­me tæt­te­re på lands­hol­det. Om det bli­ver til de­cem­ber el­ler ef­ter, det er ik­ke kun op til mig, « si­ger Dal­by.

Ca­mil­la Dal­by ( tv.) og Lou­i­se Sva­la­stog vil kæm­pe for at kom­me tilbage på lands­hol­det. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.