Su­per­ba­ck­en gjor­de det igen

Da­ni­el Ni­el­sen kå­ret som årets is­ho­ck­ey­spil­ler for an­den gang

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HÆ­DER Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk

Den sted­s­e­grøn­ne lands­holds­ba­ck fra Her­ning Blue Fox, Da­ni­el Ni­el­sen, 34, har prø­vet det før. Ot­te år ef­ter kårin­gen i 2007 som årets spil­ler – li­ge før sit før­ste ud­land­se­ven­tyr i Lek­s­and – blev det igen hans tur. Ef­ter sin co­me­ba­ck­sæ­son i mo­der­klub­ben ef­ter tre sæ­so­ner i Ham­burg Fre­ezers.

Hvad var størst? Før­ste el­ler an­den gang han blev hædret som årets dan­ske is­ho­ck­ey­spil­ler?

» Det er svært at sam­men­lig­ne. I 2007 var jeg på vej ud og op. Nu er jeg tilbage, hvor det he­le be­gynd­te. Men jeg står med sam­me fø­lel­se af glæ­de og stolt­hed, « si­ger han til BT.

» At bli­ve kå­ret som den bed­ste i den ben­hår­de kamp med så man­ge go­de spil­le­re i Me­tal Liga­en er stort. Det er et skul­der­klap. Jeg er stolt af, at man har lagt mær­ke til mig. «

Da­ni­el Ni­el­sen var med til at vin­de Me­tal Cup og liga­ens grund­se­rie med en im­po­ne­ren­de per­son­lig sco­re. Det ene­ste, der slog skår i glæden i sæ­so­nen 2014/ 15, var ne­der­la­get til Es­b­jerg Ener­gy i DM- se­mi­fi­na­len og til Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks i kam­pen om bron­ze­me­dal­jer­ne. Svært men ik­ke umu­ligt » Jeg har væ­ret med så læn­ge, så dét over­le­ver jeg nok. Jeg ser frem til den kom­men­de sæ­son og er li­ge så sul­ten som re­sten af hol­det. Selv­føl­ge­lig går vi ef­ter at vin­de. Det gør vi al­tid i Blue Fox. Det bli­ver svært, men det er ik­ke umu­ligt, « si­ger han.

Her­ning Blue Fox star­ter med stort set sam­me dan­sker­stam­me og med seks ud­læn­din­ge. Må­l­man­den Lu­bos Pis­ar er den ene­ste, der er til- ba­ge af im­port­spil­ler­ne fra sid­ste sæ­son.

Da­ni­el Ni­el­sen vandt kam­pen om én af de mest ære­ful­de tit­ler i dansk is­ho­ck­ey og blev hyl­det på et pres­se­mø­de hos Ca­na­das am­bas­sa­dør i Dan­mark, An­dré Fran­cois Giroux. Si­den 1994 har am­bas­sa­dø­ren fra ho­ck­eyspor­tens mo­der­land væ­ret vært for DIUs pris­ud­de­ling.

Da­ni­el Ni­el­sen slog i kam­pen om tit­len må­l­man­den Se­ba­sti­an Da­hm, som er skif­tet fra Rø­d­ov­re Mighty Bulls til østrig­ske Graz 99ers, og Søn­derjyskes play­of­f­helt, Tho­mas Spel­ling. Den per­fek­te kap­ta­jn Om Da­ni­el Ni­el­sens flot­te sæ­son sag­de DIUs for­mand, Hen­rik Bach Ni­el­sen:

» Da­ni­el er den per­fek­te Her­ning­kap­ta­jn. Ale­ne hans sco­re er et ud­tryk for ren klas­se. «

Årets ta­lent­pris gik til 17- åri­ge Nik­las Andersen, som gav store løf­ter på DM- sølv­hol­det, Es­b­jerg Ener­gy, og i den kom­men­de sæ­son spil­ler for Spo­ka­ne Chiefs i nor­da­me­ri­kan­ske WHL.

En ung, op­portu­ni­stisk an­gri­ber, som løf­te­de sig i det stær­ke Es­b­jergsel­skab og nu figh­ter for en pro­fes­sio­nel kar­ri­e­re på den an­den si­de af At­lan­ten.

I Me­tal Cup blev der truk­ket lod til se­mi­fi­na­ler­ne. Mat­ch­nin­gen gav føl­gen­de re­sul­tat: Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks- Es­b­jerg Ener­gy og Oden­se Bul­l­dogs- Aal­borg Pira­tes. Se­mi­fi­na­ler­ne spil­les bedst af to kam­pe 8.- 9. ja­nu­ar og fi­na­len 7. fe­bru­ar.

Det er før­ste gang si­den Oden­se Bul­l­dogs’ sejr over Her­ning Blue Fox i po­kal­fi­na­len i 2009, at en ti­tel ik­ke går til en­ten Sønderjyske el­ler Her­ning Blue Fox.

Årets dan­ske spil­ler i Me­tal Liga­en, Da­ni­el Ni­el­sen, med Ca­na­di­an Am­bas­sa­dor’s Cup, flan­ke­ret af lands­holds­kap­ta­j­nen Mor­ten Gre­en, tv, og land­stræ­ner Jan­ne Karls­son. Fo­to: Jan Korsgaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.