’ Vi er li­ge så am­bi­tiø­se som spil­ler­ne’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ÅRETS DOM­MER Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk Ja­cob Grum­sen

Ja­cob Grum­sen skrev dansk is­ho­ck­eyhi­sto­rie. Han er den før­ste i de 31 år, BT har hyl­det årets dom­mer med den gyld­ne fløjte, der har mod­ta­get den for­nem­me hæ­der som bå­de linje- og ho­ved­dom­mer. I 2001 var det som linjedom­mer, han fik pri­sen, og nu er det som ho­ved­dom­mer.

Ja­cob Grum­sen blev stemt til tops af liga­dom­mer­ne selv. Og det ve­je­de na­tur­lig­vis ek­stra tungt, at det var dom­mer­nes egen pris.

» Vi dom­me­re er li­ge så am­bi­tiø­se som spil­ler­ne. Vi kæm­per og­så he­le ti­den for at bli­ve bed­re og kom­me til tops, « si­ger Ja­cob Grum­sen.

I kam­pen om BTs guld­fløjte og den gyld­ne hjelm slog han linjedom­me­ren Hen­rik Haurum og ho­ved­dom­me­ren Jan Bi­gum.

’’ Jeg el­sker de store kam­pe. Det gi’r no­get at væ­re un­der pres

Ja­cob Grum­sen er li­ge­som den tid­li­ge­re vin­der, Jan Bi­gum, halv­pro­fes­sio­nel. Ef­ter en god ind­sats i ef­ter­å­ret i grup­pe­spil­let i Champions Ho­ck­ey League, hvor han døm­te tre kam­pe, er han ud­ta­get til før­ste run­de i kno­ck­out- tur­ne­rin­gen.

» En stor an­er­ken­del­se, som jeg er me­get stolt over, « si­ger Ja­cob Grum­sen, som døm­mer den an­den og af­gø­ren­de kamp 6. ok­to­ber mel­lem fin­ske Tap­pa­ra og tjek­ki­ske Vit­ko­vi­ce.

» Jeg el­sker de store kam­pe. Det gi’r no­get at væ­re un­der pres, « si­ger han.

BTs kårin­ger af årets dan­ske is­ho­ck­ey­dom­mer be­gynd­te i 1985. As­ger Krog, som slut­te­de kar­ri­e­ren i 2013, har re­kor­den med seks gyld­ne fløjter.

Den ene­ste kvin­de, der har mod­ta­get BTs pris, er Ma­le­ne Sko­v­bak­ke, som im­po­ne­re­de i kvin­der­nes tur­ne­ring ved OL i Van­co­u­ver i 2010.

Ja­cob Grum­sen fik BTs gyld­ne fløjte over­rakt på den ca­na­di­ske am­bas­sa­de af DIU- le­de­ren Kent Køl­vig, som selv er ble­vet hædret to gan­ge som linjedom­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.